Mengun frá skipum

Almennt gildir að losun mengandi efna og úrgangs frá skipum í mengunarlögsögu Íslands er óheimil. Heimilt er þó að losa efni í samræmi við ákvæði í 8. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda (sjá nánar hér: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2004033.html). Þá skal gæta ákvæða þeirra viðauka við MARPOL samninginn sem Ísland hefur staðfest, þ.e.  viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum frá 1973 eins og honum hefur verið breytt með bókun frá 1978 (MARPOL 73/78). Ísland hefur staðfest viðauka I um varnir gegn olíumengun frá skipum, viðauka II um flutning á eitruðum efnum í fljótandi formi sem flutt eru í geymum skipa, viðauka II um flutning á hættulegum efnum sem flutt eru í umbúðum eða lausum geymum og gámum,viðauka V um varnir gegn sorpmengun frá skipum og viðauka VI um varnir gegn loftmengun frá skipum.