Flutningur hættulegs úrgangs

Flutningur úrgangs milli landa  

Það fyrsta sem handhafi úrgangs eða varnings sem gæti verið úrgangur þarf að huga að, er hvort úrgangurinn eða varningurinn sé skilgreindur sem hættulegur, þ.e. spilliefni. Sú skilgreining er í REGLUGERÐ um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs nr. 1040/2016, þar sem stjörnumerktir úrgangsflokkar eru hættulegur úrgangur. 
 Viðmið fyrir flutning á notuðum varningi sem ekki flokkast sem úrgangur má finna í þessum leiðbeiningum:
Yfirlit yfir Evrópuleiðbeiningar um flutning úrgangs

Flutningur ökutækja milli landa - upplýsingar og eyðublað

1. Sótt um flutning á hættulegum úrgangi 

Áður en sótt er um samþykki til flutnings á hættulegum úrgangi, þarf að vera búið að semja um viðtöku og úrvinnslu á úrganginum í viðtökulandinu. Þar næst þarf tilkynnandi að óska eftir að fá númer á fyrirhugaðan útflutning sem Umhverfisstofnun úthlutar. (IS XXX XXXXXX) Númerið er síðan notað á tilkynningu um flutning hættulegs úrgangs milli landa. Fullnægjandi umsóknargögn þurfa að innihalda: 

  • UNDIRRITUÐ OG ÚTFYLLT FRUMRIT: ANNEX IA (tikynning) OG ANNEX IB (flutningsskjal). Til viðbótar við þessi eyðublöð getur þurft að gera viðauka við einstaka liði eyðublaðanna vegna plássleysis. Til dæmis geta þeir innihaldið frekari útskýringar á flutningaleið og tilgreint þau lönd þar sem komið er við á leiðinni á áfangastað (transitlönd), öryggisblöð (MSDS) vegna spilliefnanna sem flutt er eða frekari útskýringar á einhverjum hlutum á Annex IA. 
  • AFRIT SAMNINGS  milli tilkynnanda og viðtakanda úrgangs um endurnýtingu eða förgun úrgangsins. Samningurinn skal vera í gildi á tilkynningartímanum og þar til endurnýtingar- eða förgunarstöðin hefur staðfest með vottorði (undirrituðu Annex IB) eigi síðar en einu almannaksári eftir afhendingu úrgangsins, að endurnýtingu eða förgun sé lokið. 
  • BANKAÁBYRGÐ Í FRUMRITI (Performance bond). Bankaábyrgðinni er ætlað að greiða fyrir úrvinnslu úrgangsins ef eitthvað fer úrskeiðis. Ábyrgðin þarf að ná yfir í það minnsta úrvinnslu úrgangsins sem er í flutningsferlinu hverju sinni ásamt geymslu á honum í 90 daga. Bankaábyrgð þarf að gilda á meðan tilkynning til útflutnings er í gildi og auk þess í að minnsta kosti þrettán mánuði eftir að heimild til útflutnings rennur út. Til þess að áætla upphæð bankaábyrgðar skal styðjast við þessa reiknireglu.  

Þessi gögn skal senda Umhverfisstofnun sem sér um að senda gögnin til allra sem að málinu koma 

2. Staðfesting á að umsókn sé rétt gerð (Acknowledgement) 

  • Staðfesting kemur frá yfirvaldi í móttökulandi eftir u.þ.b. 30 daga ef umsóknin er samþykkt. Stundum eru gerðar athugasemdir við gögn tilkynnanda, sem þarf að bregðast við. 

3. Staðfesting á að umsókn um flutning sé samþykkt (Written consent to shipment) 

  • Bæði viðtökuland og sendingarland þurfa að gefa staðfestingu og tilkynna öllum aðilum málsins ákvörðun sína áður en útflytjandi má hefja útflutning (written consent to shipment). 

4. Sendingar hefjast 

  • Þegar staðfesting liggur fyrir, getur útflutningur hafist. Hverri sendingu þarf að fylgja útfyllt eyðublað ANNEX 1b sem tengt er viðkomandi tilkynningu, þar sem fram kemur sendingardagur og magn þess úrgangs sem sent er hverju sinni og raðnúmer sendingar. Þetta þarf að senda með pdf skjali í tölvupósti með þriggja vinnudaga fyrirvara til yfirvalda beggja landa, móttakanda og allra yfirvalda þeirra landa þar sem komið er við á leiðinni á áfangastað. Þegar viðtakandi og úrvinnsluaðili tekur við sendingu á hann að senda staðfestingu þess efnis til yfirvalda. Þegar viðtakandi hefur endurunnið eða fargað viðkomandi úrgangi sendir hann staðfestingu þess efnis til sendanda úrgangs ásamt yfirvöldum í viðtöku- og sendingarlandi. 

Gildistími tilkynninga 

Tilkynningar gilda yfirleitt í eitt ár (geta verið upp í þrjú ár) og eru takmörkuð bæði af heildarmagni úrgangs og fjölda sendinga. Þetta þarf að hafa í huga þegar áætlaður er fjöldi sendinga og heildarmagn úrgangs í tilkynningu um flutning úrgangs milli landa. 

Gjald vegna umsýslu tilkynninga um flutning milli landa 

Umhverfisstofnun innheimtir gjald fyrir umsýslu tilkynninga og sendinga fyrir innflutning, útflutning og umflutning úrgangs, sbr. 29. gr. laga 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.
  Sjá nánar í 9. gr. 535/2015 í uppfærðri gjaldskrá Umhverfisstofnunar. 

Nánari leiðbeiningar 

Leiðbeiningar um útfyllingu umsóknar er að finna í VIÐAUKA IC við regulation (EC) 1013/2006. Íslensk þýðing er í reglugerð (EB) nr. 669/2008 um að ljúka við I. viðauka C við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs.