Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Upptaka nýs stjórnkerfis vatnamála er nýlega hafin hér á landi en henni mun ljúka með gerð vatnaáætlunar fyrir allt landið árið 2015. Mikilvægur áfangi í þeirri vinnu er útgáfa áfanga- og verkáætlunar, sem nú hafa verið gerð drög að.

Nýsamþykkt lög um stjórn vatnamála, nr. 36/2011, gera ráð fyrir víðtækri þátttöku almennings og hagsmunaaðila við gerð vatnaáætlunar og mæla fyrir um opinberar kynningar á vissum áföngum. Fyrsti áfanginn sem kynntur er skv. lögunum eru framangreind drög að verkáætlun en kynning þeirra mun standa yfir frá 3. nóvember 2011 til 2. maí 2012.

 Drögin að áfanga og verkáætlun eru aðgengileg hér.

Hægt er að koma að ábendingum og gera athugasemdir við drögin á kynningartímanum, ýmist í tölvupósti (ust@ust.is) eða bréflega (Umhverfisstofnun, Umsögn um áfanga- og verkáætlun, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík).

Nánari upplýsingar um stjórn vatnamála á vef Umhverfisstofnunar.


Lög um stjórn vatnamála
Lögin um stjórn vatnamála voru samþykkt á Alþingi í vor en með þeim voru innleidd ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins um aðgerðaramma fyrir stefnu í vatnsmálum (vatnatilskipunin, 2000/60/EB).

Samkvæmt lögunum þarf að greina og kortleggja allt vatn hér á landi, flokka í vatnshlot, skipta yfirborðsvatnshlotum í gerðir og setja gæðamarkmið sem hentar hverri gerð. Síðan þarf að meta álag sem er til staðar og líkleg áhrif þess á vatnshlotin. Að síðustu er ástand vatnshlotanna metið og gerð aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun í því skyni að viðhalda góðu ástandi þeirra eða bæta ástandið þegar það er ekki gott. Endapunkturinn er gerð vatnaáætlunar sem nær til allra ofangreindra þátta og verður stjórnunaráætlun fyrir vötn á Íslandi.

Markmið laganna

Markmið laga um stjórn vatnamála er m.a. að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnum vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa þar sem þess er þörf. Stefnt er að því að fyrir árið 2021 verði vistfræðilegt ástand yfirborðsvatnshlota og efnafræðilegt ástand yfirborðs- og grunnvatnshlota gott og magnstaða grunnvatnshlota góð. Búast má við að í einhverjum tilvikum kunni aðgerða að vera þörf til ná markmiðunum, t.d. vegna sumra viðtaka skólps frá þéttbýli.

Áfangar og verkþættir

Áfanga- og verkáætlun lýsir helstu áföngum og verkþáttum á fyrsta tímabilinu ásamt tímasetningu þeirra. Vinnan skiptist á marga bæði Umhverfisstofnun og stofnanir eins og Veðurstofu Íslands, Veiðimálastofnun, Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og Orkustofnun en einnig á sveitarfélög og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga en auk þess nefndir og ráð sem lögin kveða á um, þ.e. vatnaráð, fjórar staðbundnar vatnasvæðisnefndir og tvær ráðgjafarnefndir.