Stök frétt

Samkvæmt REACH reglugerð nr. 750/2008 eiga neytendur rétt að fá upplýsingar um tiltekin hættuleg efni í hlutum. Það eru efni sem uppfylla skilyrði um eiginleika sem valda miklum skaða á heilsu manna eða umhverfi. Oftast er þó um að ræða hluti sem valda ekki skaða við eðlilega notkun en geta við ranga meðhöndlun reynst hættulegir eða verið skaðlegir umhverfinu eftir förgun.

Úr reglugerðinni, 33. grein í fylgiskjali

1. Hver birgir* hlutar, sem inniheldur efni sem uppfyllir viðmiðanirnar í 57. gr. og er tilgreint í samræmi við 1. mgr. 59. gr. í styrk yfir 0,1%, reiknað sem þyngdarhlutfall, skal veita viðtakanda hlutarins upplýsingar sem birgirinn hefur yfir að ráða og eru að lágmarki heiti efnisins og nægja til að nota megi hlutinn á öruggan hátt.

2. Fari neytandi fram á það skal hver birgir hlutar, sem inniheldur efni sem uppfyllir viðmiðanirnar í 57. gr. og er tilgreint í samræmi við 1. mgr. 59. gr. í styrk yfir 0,1%, reiknað sem þyngdarhlutfall, veita neytandanum upplýsingar sem birgirinn hefur yfir að ráða og eru að lágmarki heiti efnisins og nægja til að nota megi hlutinn á öruggan hátt.

Viðkomandi upplýsingar skulu afhentar án þess að gjald komi fyrir innan 45 daga frá því að tekið var við beiðninni um upplýsingar.

*Birgir: Framleiðandi eða innflytjandi hlutar, dreifandi eða annar aðili í aðfangakeðjunni sem setur hlut á markað.

57. grein, Efni sem skulu skráð í XIV. viðauka:

Eftirfarandi efni má skrá í XIV. viðauka í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 58. gr.

  1. efni sem uppfylla viðmiðanirnar um flokkun sem krabbameinsvaldar í 1. eða 2. flokki í samræmi við tilskipun 67/548/EBE,
  2. efni sem uppfylla viðmiðanirnar um flokkun sem stökkbreytivaldar í 1. eða 2. flokki í samræmi við tilskipun 67/548/EBE,
  3. efni sem uppfylla viðmiðanirnar um flokkun sem æxlunarskaðvaldar í 1. eða 2. flokki í samræmi við tilskipun 67/548/EBE,
  4. efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð í samræmi við viðmiðanirnar sem eru settar fram í XIII. viðauka við þessa reglugerð,
  5. efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli í samræmi við viðmiðanirnar sem eru settar fram í XIII. viðauka við þessa reglugerð,
  6. efni á borð við þau sem hafa truflandi áhrif á innkirtlastarfsemi eða þau sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð eða mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli og uppfylla ekki viðmiðanirnar í d- eða e-lið, enda liggi fyrir niðurstöður rannsókna um þessi efni sem benda til alvarlegra áhrifa á heilbrigði manna eða umhverfið sem gefur tilefni til sömu áhyggja og hljótast af öðrum efnum sem eru tilgreind í a- til e-lið og sem eru tilgreind í hverju tilviki fyrir sig í samræmi við málsmeðferðina sem er sett fram í 59. gr.

Listi Efnastofnunar Evrópu yfir efni sem uppfylla viðmiðanirnar í 57. grein og tilgreind eru í samræmi við ákvæði 1. málsgreinar 59. greinar.

Reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni („REACH“)