Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Eftirfylgni eftirlits

Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit með mengandi atvinnustarfsemi og annarri starfsemi sem Umhverfisstofnun hefur eftirlit með, með áherslu á eftirfylgni og mat á úrbótum. Einnig mun sérfræðingurinn sinna eftirliti og aðstoða við gerð eftirlitsskýrslna eftir því sem þörf krefur og vinna að úrvinnslu athugasemda sem gerðar eru í eftirliti.

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverfisfræði eða sambærilega menntun. Einnig kemur til greina að ráða sérfræðing með menntun á sviði stjórnsýslufræða eða samsetta menntun á framangreindum sviðum.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigrún Ágústsdóttir sviðsstjóri laga og stjórnsýslu, sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.

Meðhöndlun úrgangs

Verkefni sérfræðingsins varða meðhöndlun úrgangs að því er varðar gerð starfsleyfa og utanumhald um málaflokka sem tengjast raf- og rafeindatækjaúrgangi, rafgeyma- og rafhlöðuúrgangi svo og námuúrgangi. Einnig mun sérfræðingurinn sinna eftirliti með urðunarstöðum og sorpbrennslum og aðstoða við gerð eftirlitsskýrslna eftir því sem þörf krefur. Um er að ræða tímabundið starf til tveggja ára.

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg. Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er einnig æskileg.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigríður Kristjánsdóttir deildarstjóri hollustuverndar á sviði umhverfisgæða, sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.

Almennar hæfniskröfur

Auk þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til starfanna og tilgreindar eru að ofan, verða eftirfarandi þættir um þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val á starfsmanni:

  • Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrögð
  • Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu og töluðu máli
  • Hæfni í ensku og einu norðurlandamáli
  • Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að sérfræðingarnir geti hafið störf í byrjun ágúst. Föst starfsaðstaða þeirra getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is eigi síðar en 1. maí 2011.