Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur skilað skýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2007 til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Árið 2007 var losunin 4,5 milljónir tonna CO2 - ígilda og jókst um 6% milli ára. Munar þar mest um aukið útstreymi frá áliðnaði, en árið 2007 var gangsett nýtt álver á Reyðarfirði auk þess sem framleiðsluaukning varð hjá Norðuráli á Grundartanga. Ísland er skuldbundið til þess að halda sig innan tiltekinna marka varðandi losun gróðurhúsalofttegunda. Samkvæmt spám Umhverfisstofnunar mun Ísland standa við sínar skuldbindingar gagnvart Kyoto-bókuninni en mikilvægt er að allir leggist á eitt til að svo megi verða.

Losunarheimildir Íslands

Á fyrsta skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar frá 2008 til 2012 nema losunarheimildir Íslands rúmlega 18,5 milljónum tonna CO2-ígilda. Þetta jafngildir því að árleg losun skuli að meðaltali nema um 3,7 milljónum tonna. Samkvæmt íslenska ákvæðinu (14/CP.7 við Kyoto-bókunina) er Íslandi þó heimilt að halda losun frá nýrri stóriðju eða stækkun stóriðjuvera utan við losunarskuldbindingar sínar eftir að losunarheimildir hafa verið fullnýttar, samkvæmt tilteknum reglum. Heildarmagnið sem halda má utan við losunarheimildirnar nemur samtals 8 milljónum tonna á fyrsta skuldbindingartímabilinu, eða að meðaltali 1,6 milljónum tonna á ári. Sérstakar reglur gilda um hvaða losun falli undir íslenska ákvæðið. Einnig er mögulegt að kaupa heimildir á kolefnismörkuðum og að fá úthlutað sérstökum heimildum vegna þátttöku í verkefnum á sviði loftslagsvænnar þróunaraðstoðar og/eða vegna bindingar kolefnis með landgræðslu og skógrækt.

Útstreymi á Íslandi

Útstreymi á Íslandi árið 2007 var 4,5 milljónir tonna CO2-ígilda. Þar af falla 655 þúsund tonn undir íslenska ákvæðið. Útstreymi að frátöldu því sem fellur undir íslenska ákvæðið var samtals rúmlega 3,8 milljónir tonna. Fyrirfram var búist við því að útstreymi árið 2007 yrði mikið bæði vegna aukinnar framleiðslu Norðuráls og vegna gangsetningar Fjarðaáls. Í þessum tölum er ekki gert ráð fyrir sérstökum heimildum Íslands m.a. vegna bindingar kolefnis með landgræðslu og skógrækt. Þessi binding nam árið 2007 um 280 þúsund tonnum.

Umhverfisstofnun vann árið 2008 spá um losun gróðurhúsalofttegunda árin 2008 til 2012. Samkvæmt spánni verður útstreymi gróðurhúsalofttegunda hér á landi innan marka Kyoto-bókunarinnar að vissum forsendum gefnum.