Reglugerð nr. 544/2015 um plöntu­verndar­vörur

Textinn hér að neðan er samsett reglugerð nr. 544/2015 um plöntu­verndar­vörur með síðari breytingum, unnin af Umhverfisstofnun. Sé misræmi milli þess texta sem birtist á vefsíðunni og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.

Þessi samsetta reglugerð var síðast uppfærð 29. október 2020.

Þýðingar þeirra reglugerða Evrópu­sambandsins sem eru hluti af EES-samningnum má nálgast á vef EEA-Lex. Í textanum að neðan eru jafnframt tenglar á íslenskar þýðingar þeirra gerða sem reglugerðin innleiðir.

Nýjustu heildarútgáfur (e. latest consolidated version) reglugerða Evrópu­sambandsins á ensku má nálgast á vef EUR-Lex.

Efnisyfirlit

1. gr.

Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins.

Eftirfarandi gerðir sem vísað er til í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

 1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE, sem vísað er til í tl. 13 í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóv­ember 2014, bls. 1-50. Þrátt fyrir 1. málsl. öðlast EES-gerðin gildi hér á landi með eftirfarandi viðbótum:
  1. EFTA-ríkjunum er frjálst að takmarka aðgang plöntuvarnarefna, sem innihalda virk efni sem hafa verið samþykkt í samræmi við tilskipun ráðsins 91/414/EBE eða umbreytingarráðstafanir í 80. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, að mörkuðum sínum.

  2. EFTA-ríkin, að Liechtenstein undanskildu, geta verið "skýrsluaðildarríki" og "með­skýrslugjafi".

  3. Eftirfarandi bætist við í 18. gr.: Úthlutun til EFTA-ríkis á mati á virkum efnum samkvæmt stafl. f) í 18. gr. er með fyrirvara um samþykki viðkomandi ríkis.

  4. Eftirfarandi bætist við í 4. mgr. 37. gr. og 2. mgr. 42. gr.: Að því er EFTA-ríkin varðar, skal 120 daga fresturinn í fyrsta lagi vera frá þeim degi þegar lögin um viðurkenningu á virkum efnum í plöntuverndarvöru hafa verið felld inn í samning þennan.

  5. Eftirfarandi bætist við í 3. mgr. 47. gr.: Að því er EFTA-ríkin varðar, skal 120 daga fresturinn í fyrsta lagi vera frá þeim degi þegar lögin um viðurkenningu á virkum efnum í áhættulítilli plöntuverndarvöru hafa verið felld inn í samning þennan.

  6. Eftirfarandi bætist við í 48. gr.: EFTA-ríkjunum er frjálst að takmarka aðgang plöntuverndarvara sem innihalda erfðabreyttar lífverur að mörkuðum sínum, þegar ráðstafanir til að takmarka eða banna þær lífverur hafa verið gerðar samkvæmt 23. gr. tilskipunar 2001/18/EB, samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að samningi þessum.

  7. Ákvæði 49. gr. taka ekki til Liechtensteins.

  8. Ákvæði 6. mgr. 80. gr. hljóði svo: Plöntuverndarvörur sem hafa verið leyfðar í samræmi við landsákvæði sem voru í gildi þegar leyfið var veitt má áfram setja á markað þar til plöntuverndarvaran hefur verið metin með tilliti til áhættu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1107/2009.

  9. Eftirfarandi bætist við í "Svæði A - Norður" í I. viðauka: Ísland, Noregur

  10. Eftirfarandi bætist við í "Svæði B - Miðja" í I. viðauka: Liechtenstein

 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 51-236. Þrátt fyrir 1. málsl. öðlast EES-gerðin gildi hér á landi með eftirfarandi viðbót: EFTA-ríkjunum er frjálst að takmarka aðgang plöntuvarnarefna, sem innihalda virk efni sem hafa verið samþykkt í samræmi við tilskipun ráðsins 91/414/EBE eða umbreyt­ingar­ráðstafanir í 80. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, að mörkuðum sínum.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 541/2011 frá 1. júní 2011 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 237-238.
 4. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2011 frá 10. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar samræmdar meginreglur um mat á og leyfi fyrir plöntuverndarvörum, sem vísað er til í tl. 13d í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 239-287.
 5. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 547/2011 frá 8. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar kröfur um merkingar á plöntuverndarvörum, sem vísað er til í tl. 13e í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 288-317.

  Þrátt fyrir 1. málsl. öðlast EES-gerðin gildi hér á landi með eftirfarandi viðbótum:

  1. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni HShei 1 í lið 1.1 í II. viðauka:

   IS: Eitrað í snertingu við augu.

   NO: Giftig ved øyekontakt.

  2. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni HShei 2 í lið 1.1 í II. viðauka:

   IS: Getur valdið ljósnæmingu.

   NO: Kan gi overfølsomhet for sollys/UV-stråling.

  3. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni HShei 3 í lið 1.1 í II. viðauka:

   IS: Efnið brennir húð og augu í snertingu við gufu og veldur kali í snertingu við vökva.

   NO: Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskade.

  4. Eftirfarandi bætist við í skrána í 1. lið III. viðauka:

   IS: Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. (Hreinsið ekki búnað nálægt yfirborðsvatni/Koma skal í veg fyrir að mengun verði með afrennsli frá bæjar­hlöðum og vegum.)

   NO: Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier).

  5. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni "Sértæk ákvæði" í lið 2.1 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnot 1:

   IS: Ef efnið kemst í snertingu við húð skal fyrst hreinsa það af með þurrum klút og skola síðan húðina með miklu vatni.

   NO: Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.

  6. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni "Sértæk ákvæði" í lið 2.1 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnot 2:

   IS: Þvoið allan hlífðarfatnað að lokinni notkun.

   NO: Vask alt personlig verneutstyr etter bruk.

  7. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni "Sértæk ákvæði" í lið 2.1 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnot 3:

   IS: Forðist innöndun reyks eftir að kveikt hefur verið í efninu og yfirgefið þegar í stað svæðið sem er til meðhöndlunar.

   NO: Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig.

  8. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni "Sértæk ákvæði" í lið 2.1 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnot 4:

   IS: Opna skal ílátið utanhúss og við þurr skilyrði.

   NO: Beholderen skal åpnes utendørs og under tørre forhold.

  9. Eftirfarandi bætist við í skrána undir fyrirsögninni "Sértæk ákvæði" í lið 2.1 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnot 5:

   IS: Loftræsta skal úðuð svæði/gróðurhús (vandlega/eða í tilgreindan tíma/þar til úðinn hefur þornað) áður en farið er þangað inn aftur.

   NO: De behandlede områder/veksthus ventileres (grundig/eller angivelse av tid/inntil produktet har tørket) før man oppholder seg der igjen.

  10. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 1:

   IS: Til að vernda grunnvatn/jarðvegslífverur skal ekki nota þetta eða annað efni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) lengur eða oftar en (tilgreinið hversu lengi eða oft má nota efnið).

   NO: For å beskytte (grunnvannet/jordlevende organismer) må dette produktet eller andre produkter som inneholder (angi navnet på virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (angi tidsperiode eller antall behandlinger).

  11. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 2:

   IS: Til að vernda grunnvatn/vatnalífverur skal ekki nota þetta efni (á tilgreinda jarðvegsgerð eða við tilgreindar aðstæður).

   NO: For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

  12. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 3:

   IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps/liðdýr utan mark­hóps/skor­dýr má ekki nota efnið nær óræktuðu landi/yfirborðsvatni en (tilgreind breidd svæðis sem er óheimilt að úða).

   NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon).

  13. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 4:

   IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps má ekki nota efnið á malbikað, steinsteypt, hellulagt eða malarborið yfirborð eða vegi (járn­brautar­spor) eða önnur svæði þar sem hætt er við afrennsli út í umhverfið.

   NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter) må dette produktet ikke brukes på harde overflater som asfalterte, betong-, brostein- eller gruslagte områder og veier/jernbane, eller på andre områder med stor risiko for avrenning.

  14. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 5:

   IS: Til að vernda fugla/villt spendýr verður að gæta þess vandlega að efnið sé algerlega hulið jarðvegi; gætið þess sérstaklega að efnið sé hulið í endum raða.

   NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal produktet innblandes i jorden. Sørg også for at produktet er helt innblandet i enden av radene.

  15. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 6:

   IS: Hreinsið upp allt efni, sem hefur farið til spillis, til að vernda fugla/villt spen­dýr.

   NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.

  16. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 7:

   IS: Óheimilt er að nota efnið á varptíma fugla.

   NO: Må ikke brukes i fuglenes hekketid.

  17. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.2 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRumh 8:

   IS: Hættulegt frævandi skordýrum/Til að vernda býflugur og önnur frævandi skordýr er óheimilt að nota efnið á blómstrandi nytjaplöntur/Óheimilt er að nota efnið þar sem býflugur eru í fæðuleit/Fjarlægið býkúpur meðan meðhöndlun með efninu fer fram eða hyljið þær á meðan og í (tilgreinið tíma) að lokinni meðhöndlun/Óheimilt er að nota efnið ef blómstrandi illgresi er til staðar/Eyða skal illgresi áður en það blómgast/Óheimilt er að nota efnið fyrir (tilgreinið tíma).

   NO: Farlig for bier./For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produkt ikke brukes mens kulturen blomstrer./Må ikke brukes der biene søker næring./Dekk til eller flytt bikuber i behandlingsperioden og i (nevn antall timer/dager) etter behandlingen./Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress./Fjern ugresset før det blomstrer./Må ikke brukes før (tidspunkt).

  18. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.3 í III. viðauka:

   IS: Til að koma í veg fyrir þolmyndun skal ekki nota þetta eða annað varnarefni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) oftar eða lengur en (tilgreinið hversu oft eða lengi má nota efnið).

   NO: For å unngå utvikling av resistens må dette produkt eller andre produkter som inneholder (angi virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (i tidsperioden eller antall ganger).

  19. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.4 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnag 1:

   IS: Beitu skal komið fyrir þannig að ekki sé hætta á að önnur dýr komist í hana. Festa skal beituna tryggilega þannig að nagdýr geti ekki dregið hana í burtu.

   NO: Produktet skal plasseres på en slik måte at risikoen for at andre dyr kan innta produktet minimeres. Pass på at produkt i blokkform ikke kan flyttes vekk av de gnagere som skal bekjempes.

  20. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.4 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnag 2:

   IS: Auðkennið svæðið, sem meðhöndla á, meðan á meðhöndlun stendur. Varað skal við hættunni á að verða fyrir eitrun (beinni eða óbeinni) af völdum storkuvarans og tilgreina skal móteitrið við honum.

   NO: Det behandlede området skal merkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved inntak av antikoaguleringsmidler, samt motgift, skal angis på oppslag.

  21. Eftirfarandi bætist við í skrána í lið 2.4 í III. viðauka undir fyrirsögninni VRnag 3:

   IS: Hræ nagdýra skulu fjarlægð daglega af meðhöndlaða svæðinu meðan með­höndlun stendur yfir. Ekki má setja hræin í opin sorpílát.

   NO: Døde gnagere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Døde gnagere må ikke plasseres i åpne avfallsbeholdere.

 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, sem vísað er til í tl. 13f í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóv­ember 2014, bls. 318-324.
 7. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 283/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi virk efni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 325-408.
 8. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 284/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi plöntuverndarvörur í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13c í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 409-476.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 542/2011 frá 1. júní 2011 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni til að taka tillit til tilskipunar 2011/58/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE til að endurnýja skráningu á karbendasími sem virku efni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 477-479.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 702/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu próhexadíóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13g í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 480-484.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 703/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu asoxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13h í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 485-489.
 12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 704/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu asímsúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13i í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 490-494.
 13. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 705/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu imasalíli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13j í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 495-501.
 14. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 706/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu prófoxýdími, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13k í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 502-505.
 15. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 736/2011 frá 26. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu flúroxýpýri, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13l í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 506-510.
 16. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 740/2011 frá 27. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu bispýribaki, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13m í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 511-515.
 17. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 786/2011 frá 5. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu 1-naftýlasetamíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/941/EB, sem vísað er til í tl. 13n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 516-520.
 18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 787/2011 frá 5. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu 1-naftýlediksýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/941/EB, sem vísað er til í tl. 13o í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 521-525.
 19. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 788/2011 frá 5. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu flúasífópi-P, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13p í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 526-530.
 20. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 797/2011 frá 9. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu spíroxamíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13q í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 531-536.
 21. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 798/2011 frá 9. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu oxýflúorfeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13r í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 537-542.
 22. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 800/2011 frá 9. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu teflútríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og breytingu á ákvörðun framkvæmda­stjórnarinnar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13s í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 543-547.
 23. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 820/2011 frá 16. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu terbútýlasíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13w í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 562-567.
 24. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 942/2011 frá 22. september 2011 um að samþykkja ekki virka efnið flúfenoxúrón, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­varnar­efna á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13x í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 568-570.
 25. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 943/2011 frá 22. september 2011 um að samþykkja ekki virka efnið própargít, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13y í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 571-572.
 26. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 810/2011 frá 11. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu kresoxímmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13v í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 557-561.
 27. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 806/2011 frá 10. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu flúkinkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnarinnar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13t í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 548-552.
 28. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 807/2011 frá 10. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu tríasoxíði, í samræmi við reglu­gerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13u í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 553-556.
 29. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 974/2011 frá 29. september 2011 um samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13z í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 573-577.
 30. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 993/2011 frá 6. október 2011 um samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13za í XV. kafla II. viðauka samnings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 578-581.
 31. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1022/2011 frá 14. október 2011 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu sýklanilíði, í sam­ræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zb í XV. kafla II. viðauka samnings­­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 582-583.
 32. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1045/2011 frá 19. október 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asúlam, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13zc í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 584-585.
 33. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1078/2011 frá 25. október 2011 um að samþykkja ekki virka efnið própaníl í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zd í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 586-587.
 34. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1100/2011 frá 31. október 2011 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum díkamba, dífenókónasóli og ímasakíni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 588-592.
 35. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1127/2011 frá 7. nóvember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið 2-naftýloxýediksýru í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13ze í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 593-594.
 36. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1143/2011 frá 10. nóvember 2011 um samþykki fyrir virka efninu próklórasi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnar­innar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13zg í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 598-602.
 37. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1134/2011 frá 9. nóvember 2011 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu sinídón-etýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zf í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 595-597.
 38. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2011 frá 21. desember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asetóklór, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13zi í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 603-604.
 39. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1381/2011 frá 22. desember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið klórpíkrín, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á ákvörðun 2008/934/EB, sem vísað er til í tl. 13zj í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 605-606.
 40. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 735/2012 frá 14. ágúst 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kalíumvetniskarbónati, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 607-609.
 41. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 746/2012 frá 16. ágúst 2012 um samþykki fyrir virka efninu Adoxophyes orana granolovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zk í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 610-613.
 42. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2012 frá 14. september 2012 um að víkja frá framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virku efnunum 2,4-DB, bensósýru, betasýflútríni, karfentrasónetýli, Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08 (DSM 9660), sýasófamíði, sýflútríni, deltametríni, dímetenamíði-P, etófúmesati, etoxýfúlfúróni, fenamídóni, flasasúlfúróni, flúfenaseti, flúrtamóni, fóramsúlfúróni, fosþíasati, ímasamoxi, ídósúlfúróni, ípródíóni, ísoxaflútóli, línúróni, malínhýdrasíði, mekóprópi, mekóprópi-P, mesósúlfúróni, mesó­tríóni, oxadíargýli, oxasúlfúróni, pendímetalíni, píkoxýstróbíni, própíkónasóli, própínebi, própoxýkarbasóni, própýsamíði, pýraklóstróbíni, silþíófami, trífloxý­stróbíni, varfaríni og soxamíði, sem vísað er til í tl. 13aa í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 614-615.
 43. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 87/2012 frá 1. febrúar 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kletódími, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 616-618.
 44. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 127/2012 frá 14. febrúar 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar rýmkun á notkun virka efnisins metasaklórs, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 619-620.
 45. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 287/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu tríflúsúlfúróni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 621-622.
 46. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 359/2012 frá 25. apríl 2012 um samþykki fyrir virka efninu metami, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zk í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 623-629.
 47. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 369/2012 frá 27. apríl 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum blóðmjöli, kalsíumkarbíði, kalsíum­karbónati, kalksteini, pipar og kvarssandi, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 630-635.
 48. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2012 frá 28. júní 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum álsílíkati, vatnsrofnum prótínum og 1,4-díamínóbútani (pútreskín) , sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 636-639.
 49. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 578/2012 frá 29. júní 2012 um að samþykkja ekki virka efnið dífenýlamín í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zl í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 640-641.
 50. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2012 frá 2. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu bífentríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zm í XV. kafla II. viðauka samnings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 642-646.
 51. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 589/2012 frá 4. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu flúxapýroxaði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zn í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 647-651.
 52. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 597/2012 frá 5. júlí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum álammóníumsúlfati, fitueimingarleifum, fælandi lyktarefnum úr dýra- eða jurtaríkinu/fisklýsi og þvagefni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 655-659.
 53. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 595/2012 frá 5. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu fenpýrasamíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zo í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 651-654.
 54. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 608/2012 frá 6. júlí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum denatóníumbensóati, metýlnónýlketóni og plöntuolíum/garðmintuolíu, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 660-663.
 55. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 637/2012 frá 13. júlí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum járnsúlfati, fælandi lyktarefnum úr dýra- eða jurtaríkinu/óunninni furuolíu, og fælandi lyktarefnum úr dýra- eða jurta­rík­inu/furuolíubiki, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 664-668.
 56. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/677/ESB frá 30. október 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum ametóktradíni (upphafleg umsókn undir þróunarkenninúmerinu BAS 650 F) og dínatríumfosfónati, sem vísað er til í tl. 13zr í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóv­ember 2014, bls. 840-841.
 57. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/480/ESB frá 16. ágúst 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem var veitt fyrir nýja, virka efninu Aureobasidium pullulans, sem vísað er til í tl. 13zq í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 838-839.
 58. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1043/2012 frá 8. nóvember 2012 um samþykki fyrir virka efninu fosfani, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zt í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 673-676.
 59. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1037/2012 frá 7. nóv­ember 2012 um samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zs í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 669-672.
 60. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1197/2012 frá 13. desember 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin asetamípríð, α-sýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 10, benalaxýl, bífenasat, brómoxýníl, klórprófam, desmedípam, etoxasól, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasósúlfúrón, laminarín, mepanípýrím, metoxýfenósíð, milbemektín, fenmedípam, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, kínoxýfen, S-metólaklór, tepraloxýdím, þíaklópríð, þíram og síram, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 677-680.
 61. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1237/2012 frá 19. desember 2012 um samþykki fyrir virka efninu kúrbítsgulmósaíkveiru af veikum stofni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zu í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 681-684.
 62. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1238/2012 frá 19. desember 2012 um samþykki fyrir virka efninu Trichoderma asperellum (stofn T34), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zv í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 685-688.
 63. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 17/2013 frá 14. janúar 2013 um samþykki fyrir virka efninu Trichoderma atroviride af stofni I-1237, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zw í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 689-692.
 64. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 22/2013 frá 15. janúar 2013 um samþykki fyrir virka efninu sýflúmetófeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zx í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 693-696.
 65. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 175/2013 frá 27. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar afturköllun á samþykki fyrir virka efninu dídekýldímetýlammóníumklóríði, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 697-698.
 66. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 188/2013 frá 5. mars 2013 um samþykki fyrir virka efninu mandíprópamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zy í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 699-702.
 67. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2013 frá 8. mars 2013 um samþykki fyrir virka efninu ametóktradíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zz í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 703-707.
 68. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 201/2013 frá 8. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 788/2011 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar rýmkun á þeirri notkun sem samþykkt er fyrir virka efnið flúasífóp-P, sem vísað er til í tl. 13p í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 708-711.
 69. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 350/2013 frá 17. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu bixafeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zza í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 712-715.
 70. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 355/2013 frá 18. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu maltódextríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzb í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 716-719.
 71. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 356/2013 frá 18. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu halósúlfúrónmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzc í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 720-723.
 72. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 366/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus firmus I-1582, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzd í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 724-726.
 73. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 367/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 727-729.
 74. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 368/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzf í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 730-732.
 75. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 373/2013 frá 23. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Candida oleophila af stofni O, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzg í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 733-735.
 76. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 375/2013 frá 23. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu spírómesífeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzh í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 736-740.
 77. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 378/2013 frá 24. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Paecilomyces fumosoroseus af stofni FE 9901, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzi í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 741-744.
 78. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 533/2013 frá 10. júní 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, klórþalóníl, klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð, forklórfenúrón, indoxakarb, þíófanatmetýl og tríbenúrón, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 745-746.
 79. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2013 frá 14. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu evgenóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzj í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 747-750.
 80. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2013 frá 18. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu þýmóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzk í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 751-754.
 81. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 570/2013 frá 17. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu geraníóli, í samræmi við reglugerð Evróp­uþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzl í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 755-759.
 82. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 762/2013 frá 7. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, mankóseb, maneb, MCPA, MCPB og metíram, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 760-761.
 83. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 767/2013 frá 8. ágúst 2013 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu bítertanóli, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzm í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 762-763.
 84. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 802/2013 frá 22. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu flúópýrami, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzn í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 764-767.
 85. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 826/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu sedaxani, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzo í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 768-772.
 86. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 827/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu Aureobasidium pullulans (stofnum DSM 14940 og DSM 14941), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzp í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 733-777.
 87. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 828/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu emamektíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzq í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 778-783.
 88. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 829/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu Pseudomonas sp. af stofni DSMZ 13134, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzr í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 784-787.
 89. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 832/2013 frá 30. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu dínatríumfosfónati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzs í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 788-791.
 90. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 833/2013 frá 30. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu pýríófenóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzt í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 792-795.
 91. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2013 frá 24. október 2013 um samþykki fyrir virka efninu penflúfeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzu í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 796-800.
 92. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1136/2013 frá 12. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin klóþíanidín, dímoxýstróbín, oxamýl og petoxamíð, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóv­ember 2014, bls. 801-802.
 93. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1175/2013 frá 20. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu benalaxýl-M, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzv í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóv­ember 2014, bls. 803-807.
 94. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1176/2013 frá 20. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu pýroxsúlami, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzw í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 808-812.
 95. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1177/2013 frá 20. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu spírótetramati, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzx í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 813-817.
 96. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1187/2013 frá 21. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu penþíópýraði, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzy í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 818-822.
 97. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1192/2013 frá 22. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu tembótríóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzz í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 823-827.
 98. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1195/2013 frá 22. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu natríumsilfurþíósúlfati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzza í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 828-832.
 99. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1199/2013 frá 25. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu klórantranilípróli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzb í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 833-837.
 100. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/191/ESB frá 10. apríl 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum amísúlbrómi, klórantranilípróli, meptýldínókapi, pínoxadeni, silfur­þíósúlfati og tembótríóni, sem vísað er til í tl. 13zzzc í XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 908-909.
 101. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/363/ESB frá 4. júlí 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum bixafeni,Candida oleophila af stofni O, flúópýrami, halósúlfúróni, kalíumjoðíði, kalíumþíósýanati og spírótetramati, sem vísað er til í tl. 13zzzd í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 910-911.
 102. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 686/2012 frá 26. júlí 2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku efnunum, hverra samþykki fyrir rennur út eigi síðar en 31. desember 2018, í tengslum við málsmeðferð við endur­nýjun, sem vísað er til í tl. 13zzze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 842-847.
 103. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 187/2013 frá 5. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu etýleni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 848-850.
 104. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 190/2013 frá 5. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu natríumhýpóklóríti, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 851-853.
 105. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2013 frá 22. apríl 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu glúfosínati, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 854-856.
 106. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 369/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu kalíumfosfónati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzg í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 857-860.
 107. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/205/ESB frá 25. apríl 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum asekínósýli, amínópýralíði, askorbínsýru, flúbendíamíði, gamma­sýhalótríni, ipkónasóli, metaflúmísóni, ortósúlfamúróni, Pseudomonas sp. af stofni DSMZ 13134, pýrídalíli, pýroxsúlami, spírómesífeni, þíenkarbasóni og tópramesóni, sem vísað er til í tl. 13zzzh í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 914-916.
 108. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 485/2013 frá 24. maí 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum klóþíanidíni, þíametoxami og imíðaklópríði og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntu­verndar­vörum sem innihalda þessi virku efni, sem vísað er til í tl. 13zzzi í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 861-875.
 109. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 532/2013 frá 10. júní 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu koltvísýringi, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 876-878.
 110. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 798/2013 frá 21. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu pýretríni, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 886-888.
 111. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2013 frá 19. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ediksýru, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 883-885.
 112. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 781/2013 frá 14. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu fípróníli og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda þetta virka efni, sem vísað er til í tl. 13zzzk í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 879-882.
 113. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/38/ESB frá 18. janúar 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum emamektíni og maltódextríni, sem vísað er til í tl. 13zzzf í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 912-913.
 114. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/431/ESB frá 12. ágúst 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum benalaxýli-M og valífenalati, sem vísað er til í tl. 13zzzj í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 917-918.
 115. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2013 frá 4. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kísilgúr, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 889-891.
 116. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1124/2013 frá 8. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu bífenoxi, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 892-893.
 117. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1150/2013 frá 14. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu repjuolíu, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 894-896.
 118. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1165/2013 frá 18. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu appelsínuolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzl í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 897-901.
 119. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1166/2013 frá 18. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu díklórpróp-P, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 902-904.
 120. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2013 frá 20. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu etóprófosi, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 905-907.
 121. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 85/2014 frá 30. janúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið koparefnasambönd, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 919-920.
 122. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 108/2014 frá 5. febrúar 2014 um að samþykkja ekki virka efnið kalíumþíósýanat í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzm í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 921-922.
 123. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 116/2014 frá 6. febrúar 2014 um að samþykkja ekki virka efnið kalíumjoðíð í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzn í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 923-924.
 124. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 140/2014 frá 13. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu spínetórami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzo í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 925-929.
 125. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 141/2014 frá 13. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu plöntuolíur/negulolía, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 930-932.
 126. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 143/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu pýrídalýl, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzp í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 933-938.
 127. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 144/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu valífenalati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzq í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 939-943.
 128. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 145/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu þíenkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzr í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 944-948.
 129. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2014 frá 17. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu L-askorbínsýru, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzs í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 949-953.
 130. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2014 frá 18. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu S-absísínsýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzt í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 954-958.
 131. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 154/2014 frá 19. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu útdrætti úr teviði, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 959-962.
 132. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 192/2014 frá 27. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu 1,4-dímetýlnaftaleni, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzu í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 963-967.
 133. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 193/2014 frá 27. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu amísúlbrómi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzv í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2014 frá 30. sept­ember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­­sambandsins nr. 67/2014, 13. nóvember 2014, bls. 968-972.
 134. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 460/2014 frá 5. maí 2014 um breyt­ingu á reglugerð (ESB) nr. 823/2012 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virka efninu sýflútríni, sem vísað er til í tl. 13aa í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 505-506.
 135. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 187/2014 frá 26. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu metíókarbi, sem vísað er til í tl. 13zzzw í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 507-509.
 136. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 462/2014 frá 5. maí 2014 um samþykki fyrir grunnefninu Equisetum arvense L., í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzx í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 510-513.
 137. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 485/2014 frá 12. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus pumilus QST 2808, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzy í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 514-518.
 138. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 486/2014 frá 12. maí 2014 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fenbútatínoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzz í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 519-520.
 139. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 487/2014 frá 12. maí 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713, klódínafóp, metrafenón, pírimíkarb, rim­súlfúrón, spínósað, þíametoxam, tólklófosmetýl og trítíkónasól, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 521-523.
 140. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 496/2014 frá 14. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu asekínósýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzza í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 524-528.
 141. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 504/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu plöntuolíur/sítrónelluolía, sem vísað er til í tl. 13zzzzb í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 529-532.
 142. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 563/2014 frá 23. maí 2014 um samþykki fyrir grunnefninu kítósanhýdróklóríði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzc í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 221/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 533-535.
 143. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2014 frá 26. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu ipkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzd í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 221/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 536-540.
 144. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 629/2014 frá 12. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni, sem vísað er til í tl. 13zzzze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 221/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 541-542.
 145. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 632/2014 frá 13. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu flúbendíamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzf í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 221/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 543-547.
 146. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 678/2014 frá 19. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klópýralíð, sýpródiníl, fosetýl, pýrimetaníl og trínexapak, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 221/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73/2014, 4. desember 2014, bls. 548-549.
 147. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 878/2014 frá 12. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin díklórpróp-P, metkónasól og tríklópýr, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 270/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 547-548.
 148. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 880/2014 frá 12. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV) , sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 270/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 549-550.
 149. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 890/2014 frá 14. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu metóbrómúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzg í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 551-555.
 150. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 891/2014 frá 14. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu amínópýralíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzh í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 556-560.
 151. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 916/2014 frá 22. ágúst 2014 um samþykki fyrir grunnefninu súkrósa, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzi í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 561-563.
 152. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 917/2014 frá 22. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu Streptomyces lydicus af stofni WYEC 108, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzj í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 564-568.
 153. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 918/2014 frá 22. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ógreinótt fiðrildaferómón, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 569-571.
 154. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 921/2014 frá 25. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu tebúkónasóli, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 572-574.
 155. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 922/2014 frá 25. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu metaflúmísóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzk í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 271/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 575-579.
 156. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 186/2014 frá 26. febrúar 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 823/2012 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virku efnunum etoxýsúlfúróni, oxadíargýli og varfaríni, sem vísað er til í tl. 13aa í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 272/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 580-581.
 157. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 700/2014 frá 24. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríkið fyrir virka efnið dímetómorf, sem vísað er til í tl. 13zzze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 272/2014 frá 12. desember 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8/2015, 5. febrúar 2015, bls. 582.
 158. Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 518/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu, sem vísað er til í tl. 13 í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 18/2015 frá 25. febrúar 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 16/2015, 19. mars 2015, bls. 872-873.
 159. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1136/2014 frá 24. október 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 283/2013 að því er varðar umbreytingar­ráðstafanirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 90-91.
 160. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1316/2014 frá 11. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (stofn D747), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu, sem vísað er til í tl. 13zzzzm í XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 95/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 67-71.
 161. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1330/2014 frá 15. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu meptýldínókapi, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzn í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 72-76.
 162. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1334/2014 frá 16. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu gammasýhalótríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011 og um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu, sem vísað er til í tl. 13zzzzo í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 77-81.
 163. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/51 frá 14. janúar 2015 um samþykki fyrir virka efninu krómafenósíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011 og um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu, sem vísað er til í tl. 13zzzzp í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 82-86.
 164. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/52 frá 14. janúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríkið fyrir virka efnið mekópróp-P, sem vísað er til í tl. 13zzze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 87.
 165. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/58 frá 15. janúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virka efninu tepraloxýdími, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 88-89.
 166. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/415 frá 12. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin etefón og fenamífos, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 61-62.
 167. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/232 frá 13. febrúar 2015 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu koparefnasamböndum, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2015 frá 30. apríl 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 34/2015, 18. júní 2015, bls. 63-66.
 168. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/306 frá 26. febrúar 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES‑nefndarinnar nr. 154/2015 frá 11. júní 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 46/2015, 20. ágúst 2015, bls. 866-870.
 169. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/307 frá 26. febrúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu tríklópýr, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 154/2015 frá 11. júní 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 46/2015, 20. ágúst 2015, bls. 871-873.
 170. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/308 frá 26. febrúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrati, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2015 frá 11. júní 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 46/2015, 20. ágúst 2015, bls. 874-876.
 171. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/404 frá 11. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin beflúbútamíð, kaptan, dímetóat, dímetómorf, etóprófos, fípróníl, fólpet, formetanat, glúfosínat, metíókarb, metríbúsín, fosmet, pírimífos­metýl og própamókarb, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 155/2015 frá 11. júní 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 46/2015, 20. ágúst 2015, bls. 877-879.
 172. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert er að skipta út, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 217/2015 frá 25. september 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63/2015, 15. október 2015, bls. 1771-1775.
 173. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/418 frá 12. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetati, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2015 frá 11. júní 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 46/2015, 20. ágúst 2015, bls. 880-882.
 174. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/543 frá 1. apríl 2015 um samþykki fyrir virka efninu COS-OGA, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2015 frá 10. júlí 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63/2015, 15. október 2015, bls. 800-803.
 175. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/553 frá 7. apríl 2015 um samþykki fyrir virka efninu serevísan, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2015 frá 10. júlí 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 55/2015, 17. september 2015, bls. 542-544.
 176. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 544/2011 frá 10. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar kröfur um gögn varðandi virk efni, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er ekki lengur hluti af EES-samningnum og því ekki birt í EES-viðbæti.
 177. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 545/2011 frá 10. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar kröfur um gögn varðandi plöntuverndarvörur, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2014 frá 30. september 2014. Reglugerðin er ekki lengur hluti af EES-samningnum og því ekki birt í EES-viðbæti.
 178. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/707 frá 30. apríl 2015 um að samþykkja ekki útdrátt úr rót Rheum officinale sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 262/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 427-428.
 179. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 frá 12. maí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu kalsíumhýdroxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 263/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 429-432.
 180. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1106 frá 8. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) nr. 1037/2012 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 433-434.
 181. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1115 frá 9. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýridati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 435-438.
 182. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1154 frá 14. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu súlfósúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 439-442.
 183. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1166 frá 15. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu járnfosfati, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 443-445.
 184. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1201 frá 22. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu fenhexamíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 446-449.
 185. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1107 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu víðiberki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 450-452.
 186. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 8. júlí 2015 um sam­þykki fyrir grunnefninu ediki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. des­ember 2015, bls. 453-455.
 187. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1116 frá 9. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu lesitíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. des­em­ber 2015, bls. 456-458.
 188. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1165 frá 15. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu halauxifenmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. októ­ber 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 459-462.
 189. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1176 frá 17. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu pepínómósaíkveiru af stofni CH2, einangur 1906, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 463-467.
 190. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1191 frá 20. júlí 2015 um að samþykkja ekki Artemisia vulgaris L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 468-469.
 191. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1192 frá 20. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu terpenóíðblöndu QRD 460, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 470-473.
 192. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1295 frá 27. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu súlfoxaflóri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. októ­ber 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 474-477.
 193. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1475 frá 27. ágúst 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 284/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 266/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES‑viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 478-479.
 194. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1392 frá 13. ágúst 2015 um samþykki fyrir grunnefninu frúktósa, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 304/2015 frá 11. des­ember 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, 28. janúar 2016, bls. 729-732.
 195. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1396 frá 14. ágúst 2015 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar virka efnið Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 305/2015 frá 11. desember 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, 28. janúar 2016, bls. 733-734.
 196. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1397 frá 14. ágúst 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flórasúlami, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 305/2015 frá 11. desember 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 5, 28. janúar 2016, bls. 735-738.
 197. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2046 frá 16. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Artemisia absinthium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzk í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2016 frá 18. mars 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 19, 31. mars 2016, bls. 430-431.
 198. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2069 frá 17. nóvember 2015 um samþykki fyrir grunnefninu natríumvetniskarbónati, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzl í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 50/2016 frá 18. mars 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 31. mars 2016, bls. 432-434.
 199. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2082 frá 18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Arctium lappa L. (plöntuhluta sem eru ofanjarðar) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzm í XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 50/2016 frá 18. mars 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 31. mars 2016, bls. 435-436.
 200. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2083 frá 18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Tanacetum vulgare L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzn í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2016 frá 18. mars 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 19, 31. mars 2016, bls. 437-438.
 201. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2085 frá 18. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu mandestróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzo í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2016 frá 18. mars 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 19, 31. mars 2016, bls. 439-442.
 202. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2233 frá 2. desember 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu haloxýfóp-P, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 50/2016 frá 18. mars 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 31. mars 2016, bls. 443-445.
 203. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1885 frá 20. október 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 2,4-díklórfenoxýediksýru, asíbensólar-S-metýl, amítról, bentasón, sýhalófopbútýl, díkvat, esfenvalerat, famoxadón, flúmíoxasín, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), glýfosat, ípróvalíkarb, ísóprótúrón, lambda-sýhalótrín, metalaxýl-M, metsúlfúrónmetýl, píkólínafen, prósúlfúrón, pýmetrósín, pýraflúfenetýl, þíabendasól, þífensúlfúrónmetýl og tríasúlfúrón, sem vísað er til í tl. 13a í XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 85/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 27, 12. maí 2016, bls. 917-920.
 204. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2033 frá 13. nóvember 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-díklórfenoxýediksýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzp í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 27, 12. maí 2016, bls. 921-924.
 205. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2047 frá 16. nóvember 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu esfenvalerati sem efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzq í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 27, 12. maí 2016, bls. 925-929.
 206. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2084 frá 18. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu flúpýradífúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzr í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 27, 12. maí 2016, bls. 930-933.
 207. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2105 frá 20. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu flúmetralíni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzs í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 27, 12. maí 2016, bls. 934-937.
 208. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2198 frá 27. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu reskalúri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzu í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 87/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 27, 12. maí 2016, bls. 938-940.
 209. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/138 frá 2. febrúar 2016 um að samþykkja ekki virka efnið 3-deken-2-ón í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzu í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 22. september 2016, bls. 188-189.
 210. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/139 frá 2. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metsúlfúrónmetýli sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzv í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 22. september 2016, bls. 190-194.
 211. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/146 frá 4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu lambdasýhalótríni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzw í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 22. september 2016, bls. 195-199.
 212. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/147 frá 4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ípróvalíkarbi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzx í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 22. september 2016, bls. 200-204.
 213. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/177 frá 10. febrúar 2016 um samþykki fyrir virka efninu bensóvindíflúpýri sem efni sem ráðgert er að skipta út, í sam­ræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzy í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambands­ins nr. 52, 22. september 2016, bls. 205-209.
 214. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/182 frá 11. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýraflúfenetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzz í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambands­ins nr. 52, 22. september 2016, bls. 210-213.
 215. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/183 frá 11. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku efnunum, sem samþykki fyrir rennur út eigi síðar en 31. desember 2018, í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun, sem vísað er til í tölul. 13zzze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2016 frá 8. júlí 2016. Reglugerðin er birt í EES-við­bæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 22. september 2016, bls. 214-225.
 216. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/370 frá 15. mars 2016 um samþykki fyrir virka efninu pínóxaden, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og heimild til aðildarríkjanna að framlengja bráðabirgðamarkaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörum sem inni­halda þetta virka efni, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzza í XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 181/2016 frá 23. september 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 57, 13. október 2016, bls. 8-12.
 217. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/389 frá 17. mars 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asíbensólar-S-metýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzzb í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 182/2016 frá 23. september 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 57, 13. október 2016, bls. 13-16.
 218. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/636 frá 22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetraen-1-ýl-ísóbútýrati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzzc í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2016 frá 23. september 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 57, 13. október 2016, bls. 329-330.
 219. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/638 frá 22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og um breytingu á framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tölul. 13zzzzzzd í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2016 frá 23. september 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 57, 13. október 2016, bls. 331-332.
 220. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/548 frá 8. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu díammóníumfosfati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 236/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 172-174.
 221. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/549 frá 8. apríl 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin bentasón, sýhalófopbútýl, díkvat, famoxadón, flúmíoxasín, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), metalaxýl-M, píkólínafen, prósúlfúrón, pýmetrósín, þíabendasól og þífensúlfúrónmetýl sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 236/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 175-177.
 222. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/560 frá 11. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu mysu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzf, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 236/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 178-180.
 223. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/864 frá 31. maí 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu tríasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzg, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 181-183.
 224. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/871 frá 1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu amítróli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzh, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 184-186.
 225. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/872 frá 1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ísóprótúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzi, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­­sambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 187-189.
 226. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/951 frá 15. júní 2016 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Trichoderma atroviride af stofni SC1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzj, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2016, þann 2. desember 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 10 frá 16. febrúar 2017, bls. 190-193.
 227. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/950 frá 15. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 2,4-DB, betasýflútrín, karfentrasónetýl, Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08 (DSM 9660), sýasófamíð, deltametrín, dímetenamíð-P, etófúmesat, fenamídón, flúfenaset, flúrtamón, foramsúlfúrón, fosþíasat, ímasamox, joð­súlfúrón, ípródíón, ísoxaflútól, línúrón, malínhýdrasíð, mesótríón, oxasúlfúrón, pendímetalín, píkoxýstróbín, silþíófam og trífloxýstróbín sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2017, þann 17. mars 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24 frá 20. apríl 2017, bls. 611-613.
 228. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/952 frá 15. júní 2016 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Saccharomyces cerevisiae af stofni LAS02, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzo, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2017, þann 17. mars 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24 frá 20. apríl 2017, bls. 614-617.
 229. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1424 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þífensúlfúrónmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzp, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 55/2017, þann 17. mars 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 24 frá 20. apríl 2017, bls. 618-622.
 230. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1429 frá 26. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni MBI 600, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzq, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2017, þann 17. mars 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24 frá 20. apríl 2017, bls. 623-627.
 231. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1056 frá 29. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið glýfosat sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 332-334.
 232. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1313 frá 1. ágúst 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu glýfosati sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzo, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 335-337.
 233. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1414 frá 24. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu sýantranilípróli í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzk, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 338-341.
 234. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1423 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu píkólínafeni í samræmi við reglugerð Evrópu¬þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzl, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 342-346.
 235. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1425 frá 25. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu ísófetamíði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzm, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 347-350.
 236. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1426 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu etófúmesati í samræmi við reglugerð Evrópþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzn, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 351-355.
 237. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1978 frá 11. nóvember 2016 um samþykki fyrir grunnefninu sólblómaolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzr, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2017, þann 17. mars 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu¬sambandsins nr. 31 frá 18. maí 2017, bls. 101-103.
 238. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1826 frá 14. október 2016 um að samþykkja ekki virka efnið trísýklasól í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzs, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 299-300.
 239. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2016 frá 17. nóvember 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin asetamípríð, bensósýru, flasasúlfúrón, mekópróp-P, mepanípýrím, mesósúlfúrón, própíneb, própoxýkarbasón, própýsamíð, própíkónasól, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, pýraklóstróbín, kínoxýfen, þíaklópríð, þíram, síram og soxamíð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 947-949.
 240. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2035 frá 21. nóvember 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar samþykkis­tímabil fyrir virku efnin fípróníl og maneb, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 132/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 301-302.
 241. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/157 frá 30. janúar 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þíabendasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzt, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 303-307.
 242. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/239 frá 10. febrúar 2017 um samþykki fyrir virka efninu oxaþíapíprólíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzu, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 308-311.
 243. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/243 frá 10. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar meðskýrslu­gjafar­aðildarríkið fyrir virka efnið metaldehýð, sem vísað er til í tl. 13zzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 312.
 244. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/244 frá 10. febrúar 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu línúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzv, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 313-315.
 245. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/195 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við fram­kvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV), sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 950-953.
 246. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/240 frá 10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Satureja montana L. ilmkjarnaolíu sem grunnefni í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzw, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 316-317.
 247. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/241 frá 10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Origanum vulgare L. ilmkjarnaolíu sem grunnefni í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzx, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 318-319.
 248. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/407 frá 8. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu joðsúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzy, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2017, þann 7. júlí 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 3. ágúst 2017, bls. 954-957.
 249. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/270 frá 16. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu súlfúrýlflúoríði, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 588-590.
 250. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/357 frá 28. febrúar 2017 um að samþykkja ekki virka efnið sýklanilípról í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzz, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 81-82.
 251. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/358 frá 28. febrúar 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzza, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 83-84.
 252. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/359 frá 28. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu oxýflúorfen, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 85-87.
 253. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/360 frá 28. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu búprófesíni, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 88-90.
 254. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/375 frá 2. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu prósúlfúróni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzb, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 91-95.
 255. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/377 frá 3. mars 2017 um að samþykkja ekki virka efnið Pseudozyma flocculosa af stofni ATCC 64874 í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzc, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 96-98.
 256. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/406 frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveirueinangri VX1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzd, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 99-102.
 257. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/408 frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveirueinangri VC1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 103-106.
 258. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/409 frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu vetnisperoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzf, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 107-109.
 259. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/419 frá 9. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu Urtica spp., í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzg, XV. kafla II. við­auka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 110-112.
 260. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/428 frá 10. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu leiruðum viðarkolum, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzh, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 113-115.
 261. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/438 frá 13. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu abamektíni, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 116-118.
 262. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/555 frá 24. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV), sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 591-596.
 263. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/725 frá 24. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesótríóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzi, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 119-123.
 264. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/753 frá 28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu sýhalófópbútýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzj, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 124-127.
 265. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/755 frá 28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesósúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzk, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 128-132.
 266. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/781 frá 5. maí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzl, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 133-135.
 267. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/805 frá 11. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flasasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzm, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 136-140.
 268. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/806 frá 11. maí 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni FZB24, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzn, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 141-144.
 269. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/831 frá 16. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 147, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzo, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 145-148.
 270. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/840 frá 17. maí 2017 um að samþykkja ekki virka efnið ortósúlfamúrón í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzp, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 149-150.
 271. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar(ESB) 2017/841 frá 17. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 10, benalaxýl, bentasón, bífenasat, brómoxýníl, karfentrasónetýl, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, díkvat, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), etoxasól, famoxadón, fenamídón, flúmíoxasín, foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasamox, ímasó­súlfúrón, ísoxaflútól, lamínarín, metalaxýl-m, metoxýfenósíð, milbemektín, oxa­súlfúrón, pendímetalín, fenmedífam, pýmetrósín, S-metólaklór og trífloxýstróbín, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 151-154.
 272. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/842 frá 17. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzq, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 155-159.
 273. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/843 frá 17. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni NPP111B005, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzr, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2017, þann 22. september 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67 frá 19. október 2017, bls. 160-163.
 274. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/855 frá 18. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu díflúbensúróni sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 195/2017, þann 27. október 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74 frá 16. nóvember 2017, bls. 35-38.
 275. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/856 frá 18. maí 2017, um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu flúroxýpýri, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 195/2017, þann 27. október 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74 frá 16. nóvember 2017, bls. 39-41.
 276. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1432 frá 7. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað að því er varðar viðmiðanir fyrir samþykki fyrir áhættulitlum virkum efnum, sem vísað er til í tl. 13, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 195/2017, þann 27. október 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74 frá 16. nóvember 2017, bls. 31-34.
 277. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1113 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bensósýru, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 228/2017, þann 15. desember 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 7 frá 1. febrúar 2018, bls. 427-431.
 278. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1114 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pendímetalíni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi viðreglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu áviðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 228/2017, þann 15. desember 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7 frá 1. febrúar 2018, bls. 432-437.
 279. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própoxýkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 228/2017, þann 15. desember 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 7 frá 1. febrúar 2018, bls. 438-442.
 280. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1125 frá 22. júní 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða jurta­ríkinu/furuolíu­biki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 228/2017, þann 15. desember 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7 frá 1. febrúar 2018, bls. 443-445.
 281. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1186 frá 3. júlí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða jurtaríkinu/óunninni furu­olíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setn­ingu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 228/2017, þann 15. desember 2017. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7 frá 1. febrúar 2018, bls. 446-448.
 282. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1455 frá 10. ágúst 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu píkoxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzz, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 258-260
 283. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1491 frá 21. ágúst 2017, um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-DB, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzx, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2018, þann 9. febrúar 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 14 frá 8. mars 2018, bls. 374-377.
 284. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1496 frá 23. ágúst 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzza, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 261-263.
 285. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1506 frá 28. ágúst 2017, um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu malínhýdrasíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzy, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2018, þann 9. febrúar 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 14 frá 8. mars 2018, bls. 221-224.
 286. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1511 frá 30. ágúst 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, betasýflútrín, klóróþalóníl, klórótólúrón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, dímetenamíð-p, flúfenaset, flúrtamón, forklórfenúrón, fosþíasat, indoxakarb, ípródíón, MCPA, MCPB, silþíófam, þíófanatmetýl og tríbenúrón, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 344-346.
 287. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1526 frá 6. september 2017 um að samþykkja ekki virka efnið betasýpermetrín í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzb, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 264-265.
 288. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1527 frá 6. september 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin sýflúfenamíð, flúópíkólíð, heptamaloxýlóglúkan og malaþíón, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 266-268.
 289. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1529 frá 7. september 2017 um samþykki fyrir grunnefninu natríumklóríði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzc, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 269-271.
 290. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1530 frá 7. september 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið kvisalófóp-p-tefúrýl, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 272-273.
 291. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1531 frá 7. september 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ímasamoxi sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzd, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2018, þann 23. mars 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 25 frá 19. apríl 2018, bls. 274-278.
 292. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2057 frá 10. nóvember 2017 um að samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 206-207.
 293. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2065 frá 13. nóvember 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, og breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar færslu virka efnisins 8-hýdroxýkínólíns á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzf, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 414-416.
 294. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2066 frá 13. nóvember 2017 um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzg, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 208-211.
 295. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2067 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzh, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 417-418.
 296. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2068 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzi, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 212-213.
 297. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2069 frá 13. nóvember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin flóníkamíð (IKI-220), metalaxýl, penoxsúlam og prókínasíð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 419-421.
 298. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2090 frá 14. nóvember 2017 um samþykki fyrir bjór sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzj, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 214-216.
 299. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2091 frá 14. nóvember 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ípródíóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzk, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2018, þann 27. apríl 2018. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 217-219.
 300. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2324 frá 12. desember 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu glýfosati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzl, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2018, þann 31. maí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 42 frá 28. júní 2018, bls. 287-293.
 301. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/84 frá 19. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klóþíanidín, koparefnasambönd, dímoxýstróbín, mankóseb, mekópróp-p, metíram, oxamýl, petoxamíð, própíkónasól, própíneb, própýsamíð, pýraklóstróbín og soxamíð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2018, þann 6. júlí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54 frá 23. ágúst 2018, bls. 259-261.
 302. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/112 frá 24. janúar 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu lamínaríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzzm, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2018, þann 6. júlí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54 frá 23. ágúst 2018, bls. 262-265.
 303. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/113 frá 24. janúar 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asetamípríði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13a og 13zzzzzzzzn, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2018, þann 6. júlí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54 frá 23. ágúst 2018, bls. 266-269.
 304. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/155 frá 31. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku efnunum í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun, sem vísað er til í tl. 13zzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2018, þann 6. júlí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49 frá 26. júlí 2018, bls. 330-334.
 305. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/184 frá 7. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin FEN 560 (einnig kallað grikkjasmári eða duft úr fræjum grikkjasmára) og súlfúrýlflúoríð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2018, þann 6. júlí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54 frá 23. ágúst 2018, bls. 337-339.
 306. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/185 frá 7. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu penflúfeni, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2018, þann 6. júlí 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54 frá 23. ágúst 2018, bls. 340-342.
 307. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/291 frá 26. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu bífentríni, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2018, þann 21. september 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64 frá 27. september 2018, bls. 86-89.
 308. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/296 frá 27. febrúar 2018 um að samþykkja ekki virka efnið kjarna úr risasúru í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzo, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2018, þann 21. september 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64 frá 27. september 2018, bls. 90-91.
 309. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/309 frá 1. mars 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própínebi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzp, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2018, þann 21. september 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64 frá 27. september 2018, bls. 92-94.
 310. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/524 frá 28. mars 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713, klódínafóp, klópýralíð, sýpródiníl, díklórpróp-P, fosetýl, mepanípýrím, metkónasól, metrafenón, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, pýrimetaníl, kínoxýfen, rimsúlfúrón, spínósað, þíaklópríð, þíametoxam, þíram, tólklófosmetýl, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól og síram, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 185/2018, þann 21. september 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64 frá 27. september 2018, bls. 95-97.
 311. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 frá 19. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 með því að setja fram vísindalegar viðmiðanir til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika, sem vísað er til í tl. 13, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2018, þann 21. september 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64 frá 27. september 2018, bls. 82-85.
 312. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/676 frá 3. maí 2018 um leiðréttingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar samræmdar meginreglur um mat á og leyfi fyrir plöntuverndarvörum, sem vísað er til í tl. 13d, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2018, þann 21. september 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64 frá 27. september 2018, bls. 98-99.
 313. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/660 frá 26. apríl 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bentasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzq, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 311-315.
 314. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/670 frá 30. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin brómúkónasól, búprófesín, haloxýfóp-P og naprópamíð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 316-318.
 315. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/679 frá 3. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu forklórfenúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzr, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 319-322.
 316. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/690 frá 7. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu fenasakíni, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 323-325.
 317. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 frá 7. maí 2018 um samþykki fyrir grunnefninu talkúmi E553B, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzs, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 326-328.
 318. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/692 frá 7. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu soxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzt, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 329-332.
 319. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/710 frá 14. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu silþíófami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzu, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 333-336.
 320. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/755 frá 23. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própýsamíði sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzv, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 337-341.
 321. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/783 frá 29. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu imídaklópríði, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 342-345.
 322. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/785 frá 29. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu þíametoxami, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 346-350.
 323. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1060 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu trífloxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzw, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2019, þann 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15 frá 21. febrúar 2019, bls. 351-355.
 324. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 frá 27. júní 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalí­karb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófamíð, des­medífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, fenamídón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, Gliocladium catenulatum af stofni J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxýfenósíð, metríbúsín, milbemektín, oxasúlfúrón, Paecilomyces lilacinus, stofn 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, pýmetrósín og s-metólaklór, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 391-394.
 325. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1019 frá 18. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzx, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 395-397.
 326. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1043 frá 24. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzy, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 398-400.
 327. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1061 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzz, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 401-405.
 328. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1075 frá 27. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzza, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 406-410.
 329. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1260 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 571-573.
 330. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1278 frá 21. september 2018 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzb, XV. kafla II. viðauka samnings­ins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 69/2019, þann 29. mars 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 31 frá 18. apríl 2019, bls. 411-414.
 331. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/784 frá 29. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu klóþíanidíni, sem vísað er til í tl. 13zzzi, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 119/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 86-90.
 332. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1262 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar fram­lengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, betasýflútrín, klóróþalóníl, klórótólúrón, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, dímetenamíð-p, díúrón, flú­díoxóníl, flúfenaset, flúrtamón, fosþíasat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prósúlfókarb, þíófanat­metýl og tríbenúrón, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 91-93.
 333. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1264 frá 20. september 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu petoxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzc, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 94-99.
 334. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1265 frá 20. september 2018 um samþykki fyrir virka efninu fenpíkoxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzd, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 100-103.
 335. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1266 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar fram­lengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-dekanól, 6-bensýladenín, álsúlfat, asadíraktín, búpírímat, karboxín, kletódím, sýkloxýdím, dasómet, díklófóp, díþíanón, dódín, fenasakín, flúómetúrón, flútríafól, hexýþíasox, hýmexasól, indólýlsmjörsýru, ísoxaben, brennisteinskalk, metaldehýð, paklóbútrasól, pensýkúrón, sintófen, táflúvalínat og tebúfenósíð, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 104-106.
 336. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1294 frá 26. september 2018 um að samþykkja ekki tjöru, sem er unnin úr strandfuru, sem grunnefni í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 107-108.
 337. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1295 frá 26. september 2018 um samþykki fyrir grunnefninu laukolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzf, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 109-112.
 338. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1495 frá 8. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu malaþíóni, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 113-116.
 339. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1500 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þírami og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda þíram, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzg, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 117-119.
 340. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1501 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu pýmetrósíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzh, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 120-122.
 341. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1532 frá 12. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu díkvati, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzi, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 123-125.
 342. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1659 frá 7. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 í ljósi vísindalegra viðmiðana til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika sem komið var á með reglugerð (ESB) 2018/605, sem vísað er til í tl. 13f, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 126-129.
 343. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1796 frá 20. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðsúlfúrón, bífenox, klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klófentesín, díkamba, dífenókónasól, díflúbensúrón, díflúfeníkan, dímoxýstróbín, fenoxapróp-p, fenprópidín, lenasíl, mankóseb, mekópróp-p, metíram, níkósúlfúrón, oxamýl, píklóram, pýraklóstróbín, pýriproxýfen og trítósúlfúrón, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 130-132.
 344. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1913 frá 6. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu tríbenúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzj, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 133-136.
 345. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1914 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu kínoxýfeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzk, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 137-139.
 346. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1915 frá 6. desember 2018 um samþykki fyrir virka efninu Metschnikowia fructicola af stofni NRRL Y-27328, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzl, XV. kafla II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 140-143.
 347. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1916 frá 6. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið bispýribak, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-við­bæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 144-146.
 348. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1917 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu flúrtamóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzm, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 147-149.
 349. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1865 frá 28. nóvember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própíkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzn, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2019, þann 8. maí 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 29. maí 2019, bls. 150-153.
 350. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1981 frá 13. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum koparefnasamböndum sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglu­gerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzo, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2019, þann 14. júní 2019. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49 frá 20. júní 2019, bls. 217-221.
 351. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/139 frá 29. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni IMI389521, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzp, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 146-149.
 352. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/147 frá 30. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni PPRI 5339, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzq, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 150-153.
 353. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/148 frá 30. janúar 2019 um að samþykkja ekki virka efnið própaníl í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzr, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 154-155.
 354. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/149 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2015/1108 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir notkun ediks sem grunnefnis, sem vísað er til í tl. 13zzzzzb, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 156-158.
 355. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/150 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríki til að meta eftirfarandi virk efni sem eru í plöntuverndarvörum: deltametrín, díflúfeníkan, epoxíkónasól, flúoxastróbín, próþíókónasól og tebúkónasól, sem vísað er til í tl. 13zzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 159-161.
 356. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/151 frá 30. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Clonostachys rosea af stofni J1446 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzs, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 86 frá 24. október 2019, bls. 401-405.
 357. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/158 frá 31. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metoxýfenósíði sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzt, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 162-167.
 358. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/168 frá 31. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) af stofni QST 713, Bacillus thuringiensis undirteg. Aizawai, Bacillus thuringiensis undirteg. israeliensis, Bacillus thuringiensis undirteg. kurstaki, Beauveria bassiana, benflúralín, klódínafóp, klópýralíð, Cydia pomonella kyrningaveiru (CpGV), sýpródiníl, díklórpróp-P, epoxíkónasól, fenpýroxímat, flúasínam, flútólaníl, fosetýl, Lecanicillium muscarium, mepanípýrím, mepíkvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkónasól, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis af stofni MA 342, pýrimetaníl, Pythium oligandrum, rimsúlfúrón, spínósað, Streptomyces K61, þíaklópríð, tólklófosmetýl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól, Verticillium albo-atrum og síram, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2019, þann 27. september 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 82 frá 10. október 2019, bls. 168-171.
 359. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/291 frá 19. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2011/540 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-naftýlasetamíð, 1-naftýlediksýru, akrínatrín, asoxýstróbín, flúasífóp-p, flúroxýpýr, imasalíl, kresoxímmetýl, oxýflúorfen, próklóras, próhexadíón, spíroxamín, teflútrín og terbútýlasín, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 305-307.
 360. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/324 frá 25. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2011/540 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin bífentrín, karboxín, FEN 560 (einnig kallað grikkja­smári eða duft úr fræjum grikkjasmára), útdráttarleifar úr pipardufti og natríumálsílíkat, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 308-310.
 361. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/336 frá 27. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1141/2010 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríki til að meta 1-metýlsýklóprópen, famoxadón, mankóseb, metíókarb, metoxýfenósíð, pírimíkarb, pírimífosmetýl og þíaklópríð, sem vísað er til í tl. 13zzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 311-314.
 362. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/337 frá 27. febrúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu mefentríflúkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzu, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 315-319.
 363. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/344 frá 28. febrúar 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu etóprófosi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzv, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 320-322.
 364. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481 frá 22. mars 2019 um samþykki fyrir virka efninu flútíaníli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar(ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzw, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 323-329.
 365. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677 frá 29. apríl 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klóróþalóníli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzx, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 298/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 330-332.
 366. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706 frá 7. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karvóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzy, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 298/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 333-337.
 367. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/707 frá 7. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómoxýníl, kaptan, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat, dímetómorf, díúrón, etefón, etoxasól, famoxadón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, metalaxýl-m, metíókarb, metríbúsín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus af stofni 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, s-metólaklór og tebúkónasól, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 298/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 338-341.
 368. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717 frá 8. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ísoxaflútóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzz, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 298/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 342-346.
 369. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/724 frá 10. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar tilnefningu skýrslugjafaraðildarríkja og meðskýrslugjafaraðildarríkja fyrir virku efnin glýfosat, lambda-sýhalótrín, ímasamox og pendímetalín og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 að því er varðar þann möguleika að hópur aðildarríkja taki sameiginlega að sér hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis, sem vísað er til í tl. 13zzze, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 298/2019, þann 13. desember 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5 frá 30. janúar 2020, bls. 359-362.
 370. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/676 frá 29. apríl 2019 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu ABE-IT 56 (lýsatsefnisþættir úr Saccharomyces cerevisiae af stofni DDSF623), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzza, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 71-73.
 371. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1606 frá 27. september 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu metíókarbi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzb, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 74-76.
 372. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1085 frá 25. júní 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 1-metýlsýklóprópeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/408, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzc, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 77-81.
 373. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1090 frá 26. júní 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu dímetóati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzd, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 82-84.
 374. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1100 frá 27. júní 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu desmedífami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 85-87.
 375. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1101 frá 27. júní 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu tólklófosmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2099 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzf, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 88-92.
 376. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1137 frá 3. júlí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu dímetenamíði-P, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzg, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 93-97.
 377. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1138 frá 3. júlí 2019 um samþykki fyrir virka efninu flórpýrauxifenbensýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzh, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 98-101.
 378. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/716 frá 30. apríl 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 22/2013 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu sýflúmetófeni, sem vísað er til í tl. 13zx, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 102-106.
 379. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1589 frá 26. september 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðósúlfúrón, betasýflútrín, bífenox, klórótólúrón, klófentesín, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, díkamba, dífenókónasól, díflúbensúrón, díflúfeníkan, fenoxapróp-P, fenprópidín, flúdíoxóníl, flúfenaset, fosþíasat, indoxakarb, lenasíl, MCPA, MCPB, níkósúlfúrón, píklóram, prósúlfókarb, pýriproxýfen, þíófanatmetýl, tríflúsúlfúrón og trítósúlfúrón, sem vísað er til í tl. 13a, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 107-110.
 380. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1605 frá 27. september 2019 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Bacillus subtilis af stofni IAB/BS03, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzi, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 111-114.
 381. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1690 frá 9. október 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu alfasýpermetríni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzj, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 115-121.
 382. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/989 frá 17. júní 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klórprófami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzk, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2020, þann 20. mars 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 7. maí 2020, bls. 122-124.
 383. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/29 frá 14. janúar 2020 um að samþykkja ekki tannín úr vínviðnum Vitis vinifera sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzm XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2020 frá 12. júní 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 54 frá 13. ágúst 2020, bls. 127-128.
 384. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/23 frá 13. janúar 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þíaklópríði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzl XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2020 frá 12. júní 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 176-179.
 385. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2094 frá 29. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin benflúralín, dímoxýstróbín, flúasínam, flútólaníl, mankóseb, mekópróp-P, mepíkvat, metíram, oxamýl og pýraklóstróbín, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2020 frá 12. júní 2020. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 173-175.
 386. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1675 frá 4. október 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Verticillium albo-atrum af stofni WCS850 sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzn XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2020 frá 25. september 2020. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 322-326.
 387. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/17 frá 10. janúar 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klórpýrifosmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzo XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2020 frá 25. september 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 327-329.
 388. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/18 frá 10. janúar 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klórpýrifosi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzp XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2020 frá 25. september 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 330-332.
 389. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/103 frá 17. janúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 að því er varðar samræmda flokkun virkra efna sem vísað er til í tl. 13f XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2020 frá 25. september 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 333-336.
 390. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/421 frá 18. mars 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) af stofni QST 713, Bacillus thuringiensis undirteg. Aizawai af stofnum ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis undirteg. Israeliensis (sermigerð H-14) af stofni AM65-52, Bacillus thuringiensis undirteg. Kurstaki af stofnum ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 og EG 2348, Beauveria bassiana af stofnum ATCC 74040 og GHA, klódínafóp, klópýralíð, Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), sýpródiníl, díklórpróp-P, fenpýroxímat, fosetýl, Lecanicillium muscarium (áður "Verticillium lecanii") af stofni Ve6, mepanípýrím, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) af stofni BIPESCO 5/F52, metkónasól, metrafenón, Phlebiopsis gigantea af stofnum FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis af stofni MA342, pýrimetaníl, Pythium oligandrum M1, rimsúlfúrón, spínósað, Streptomyces K61 (áður "S. griseoviridis"), Trichoderma asperellum (áður "T. harzianum") af stofnum ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (áður "T. harzianum") af stofnum IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (áður "T. viride") af stofni ICC080, Trichoderma harzianum af stofnum T-22 og ITEM 908, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól og síram, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 506-509.
 391. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/616 frá 5. maí 2020 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu foramsúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzq XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 510-514.
 392. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/617 frá 5. maí 2020 um endur­nýjun á samþykki fyrir virka efninu metalaxýli-M og að takmarka notkun á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda það, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzr XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 515-519.
 393. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/640 frá 12. maí 2020 um að samþykkja ekki útdrátt úr býþétti sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzs XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 520-521.
 394. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/642 frá 12. maí 2020 um samþykki fyrir grunnefninu L-systeíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðauk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzt XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 522-525.
 395. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/643 frá 12. maí 2020 um að samþykkja ekki rætur Saponaria officinalis L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzu XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 526-527.
 396. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/646 frá 13. maí 2020 um samþykki fyrir virka efninu lavandúlýlsenesíóati sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzv XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 528-531.
 397. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/653 frá 14. maí 2020 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) 2019/706 að því er varðar CAS-númer virka efnisins karvóns, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzy XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 532-535.
 398. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/869 frá 24. júní 2020 um breyt­ingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkis­tímabilum fyrir virku efnin beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómoxýníl, kaptan, sýasófamíð, dímetómorf, etefón, etoxasól, famoxadón, fenamí­fos, flúmí­oxasín, flúoxastróbín, fólpet, formetanat, metríbúsín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus af stofni 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól og s-metólaklór, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 536-538.
 399. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/892 frá 29. júní 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu betasýflútríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzw XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd­ar­innar nr. 32/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 539-541.
 400. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/968 frá 3. júlí 2020 um endur­nýjun á samþykki fyrir virka efninu pýriproxýfeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzx XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 542-546.
 401. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1003 frá 9. júlí 2020 um endur­nýjun á samþykki fyrir virku efnunum Phlebiopsis gigantea af stofnum VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 sem áhættulitlum virkum efnum, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzy XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 547-552.
 402. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1004 frá 9. júlí 2020 um samþykki fyrir grunnefninu kúamjólk, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzz XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 553-556.
 403. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1018 frá 13. júlí 2020 um sam­þykki fyrir ferrípýrófosfati sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzza XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 557-560.
 404. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1160 frá 5. ágúst 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin álammóníumsúlfat, álsílíkat, blóðmjöl, kalsíum­karbónat, koltvísýring, útdrátt úr teviði, fitueimingarleifar, fitusýrur C7 til C20, hvítlauks­kjarna, gibberellsýru, gibberellín, vatnsrofin prótín, járnsúlfat, kísilgúr, plöntuolíu/repjuolíu, kalíum­bíkarbónat, kvarssand, fisklýsi, efni sem fæla með lykt af dýrum eða plöntum/kinda­mör, ógreinótt fiðrildaferómón, tebúkónasól og þvagefni, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. við­auka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 561-563.
 405. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1246 frá 2. september 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamífosi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzzb XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd­arinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 564-566.
 406. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1263 frá 10. september 2020 um samþykki fyrir virka efninu natríumvetniskarbónati sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzzc XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd­arinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 567-570.
 407. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1276 frá 11. september 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu brómoxýníli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzzd XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefnd­arinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 571-573.
 408. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1280 frá 14. september 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu benalaxýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzze XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd­arinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 574-576.
 409. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1281 frá 14. september 2020 um að samþykkja ekki virka efnið etametsúlfúrónmetýl í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzzf XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 139/2021 frá 23. apríl 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambands­ins nr. 34 frá 12. maí 2021, bls. 75-76.
 410. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1293 frá 15. september 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu asadíraktíni, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-við­bæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 577-579.
 411. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1295 frá 16. september 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar færslu virku efnanna karbetamíðs, emamektíns, flúrklóridóns, gammasýhalótríns, halósúlfúrónmetýls, ipkónasóls og tembótríóns á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2021 frá 5. febrúar 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22 frá 25. mars 2021, bls. 580-581.
 412. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1093 frá 24. júlí 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virkum efnum, sem samþykki fyrir rennur út á bilinu frá 31. mars 2025 til 27. desember 2028, í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun, sem vísað er til í tl. 13zzze XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 112/2021 frá 19. mars 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 26 frá 8. apríl 2021, bls. 327-328.
 413. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1498 frá 15. október 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þíófanatmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13zzzzzzzzzzzg XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd­arinnar nr. 140/2021 frá 23. apríl 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 34 frá 12. maí 2021, bls. 77-79.
 414. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1511 frá 16. október 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðósúlfúrón, bífenox, klórótólúrón, klófentesín, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, díkamba, dífenókónasól, díflúfeníkan, fenoxa­próp-P, fenprópidín, flúdíoxóníl, flúfenaset, fosþíasat, indoxakarb, lenasíl, MCPA, MCPB, níkósúlfúrón, paraffínolíur, píklóram, prósúlfókarb, brennistein, tríflúsúlfúrón og trítósúlfúrón, sem vísað er til í tl. 13a XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2021 frá 23. apríl 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 34 frá 12. maí 2021, bls. 80-83.

2. gr.

Hlutverk Umhverfisstofnunar.

Umhverfisstofnun gegnir hlutverki lögbærs yfirvalds, sbr. 75. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, sbr. 1. tl. 1. gr.

3. gr.

Upplýsingar til Eitrunarmiðstöðvar.

Eitrunarmiðstöð Landspítala háskólasjúkrahúss skal taka við upplýsingum um frá inn­flytj­endum og eftirnotendum um plöntuverndarvörur, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna.

4. gr.

Merkingar.

Plöntuverndarvörur skulu flokkaðar, merktar og þeim pakkað skv. ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 547/2011.

Ef plöntuverndarvara flokkast sem hættuleg skv. reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merk­ingu og umbúðir efna og efnablandna, skulu hættumerkingar á umbúðum vera á íslensku. Ef plöntuverndarvara flokkast ekki sem hættuleg skv. reglugerð nr. 415/2014 er heimilt að hafa merkingar umbúða hennar á ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku.

5. gr.

Markaðsleyfi.

Umhverfisstofnun gefur út markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörur, sbr. III. kafla reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. og birtir skrá yfir útgefin markaðsleyfi á heimasíðu stofnunarinnar.

6. gr.

Eftirlit.

Um eftirlit með reglugerð þessari fer samkvæmt XI. kafla efnalaga nr. 61/2013. Heil­brigðis­nefndir sveitarfélaga hefur eftirlit með meðferð, notkun og merkingum efna í starfs­leyfis­skyldri starfsemi sem heyrir undir þau starfsleyfi sem nefndin gefur út á grund­velli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 1. mgr. 6. gr. efnalaga.

7. gr.

Þvingunarúrræði og viðurlög.

Um brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar fer samkvæmt XIII. og XIV. kafla efnalaga nr. 61/2013.

8. gr.

Innleiðing tiltekinna gerða Evrópusambandsins.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi EES-gerðum:

 1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 541/2011 frá 1. júní 2011 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni.
 4. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2011 frá 10. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar samræmdar meginreglur um mat á og leyfi fyrir plöntuverndarvörum.
 5. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 547/2011 frá 8. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar kröfur um merkingar á plöntuverndarvörum.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað.
 7. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 283/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi virk efni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 8. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 284/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi plöntuverndarvörur í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 542/2011 frá 1. júní 2011 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni til að taka tillit til tilskipunar 2011/58/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE til að endurnýja skráningu á karbendasími sem virku efni.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 702/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu próhexadíóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 703/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu asoxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 704/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu asímsúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 13. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 705/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu imasalíli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 14. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 706/2011 frá 20. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu prófoxýdími, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 15. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 736/2011 frá 26. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu flúroxýpýri, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 16. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 740/2011 frá 27. júlí 2011 um samþykki fyrir virka efninu bispýribaki, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 17. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 786/2011 frá 5. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu 1-naftýlasetamíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/941/EB.
 18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 787/2011 frá 5. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu 1-naftýlediksýru, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnarinnar 2008/941/EB.
 19. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 788/2011 frá 5. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu flúasífópi-P, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnarinnar 2008/934/EB.
 20. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 797/2011 frá 9. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu spíroxamíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 21. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 798/2011 frá 9. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu oxýflúorfeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 22. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 800/2011 frá 9. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu teflútríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 23. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 820/2011 frá 16. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu terbútýlasíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 24. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 942/2011 frá 22. september 2011 um að samþykkja ekki virka efnið flúfenoxúrón, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­varnarefna á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 25. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 943/2011 frá 22. september 2011 um að samþykkja ekki virka efnið própargít, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 26. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 810/2011 frá 11. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu kresoxímmetýli, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011
 27. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 806/2011 frá 10. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu flúkinkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 28. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 807/2011 frá 10. ágúst 2011 um samþykki fyrir virka efninu tríasoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 29. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 974/2011 frá 29. september 2011 um samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 30. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 993/2011 frá 6. október 2011 um samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 31. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1022/2011 frá 14. október 2011 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu sýklanilíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 32. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1045/2011 frá 19. október 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asúlam, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 33. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1078/2011 frá 25. október 2011 um að samþykkja ekki virka efnið própaníl í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 34. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1100/2011 frá 31. október 2011 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum díkamba, dífenókónasóli og ímasakíni.
 35. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1127/2011 frá 7. nóvember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið 2-naftýloxýediksýru í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað.
 36. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1143/2011 frá 10. nóvember 2011 um samþykki fyrir virka efninu próklórasi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmda­stjórnarinnar 2008/934/EB.
 37. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1134/2011 frá 9. nóvember 2011 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu sinídón-etýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 38. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2011 frá 21. desember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asetóklór, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB.
 39. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1381/2011 frá 22. desember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið klórpíkrín, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á ákvörðun 2008/934/EB.
 40. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 735/2012 frá 14. ágúst 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kalíumvetniskarbónati.
 41. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 746/2012 frá 16. ágúst 2012 um samþykki fyrir virka efninu Adoxophyes orana granolovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 42. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2012 frá 14. september 2012 um að víkja frá framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virku efnunum 2,4-DB, bensósýru, betasýflútríni, karfentrasónetýli, Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08 (DSM 9660), sýasófamíði, sýflútríni, deltametríni, dímetenamíði-P, etófúmesati, etoxýfúlfúróni, fenamídóni, flasasúlfúróni, flúfenaseti, flúrtamóni, fóramsúlfúróni, fosþíasati, ímasamoxi, ídósúlfúróni, ípródíóni, ísoxaflútóli, línúróni, malínhýdrasíði, mekóprópi, mekóprópi-P, mesósúlfúróni, mesótríóni, oxadíargýli, oxasúlfúróni, pendímetalíni, píkoxýstróbíni, própíkónasóli, própínebi, própoxýkarbasóni, própýsamíði, pýraklóstróbíni, silþíófami, trífloxý­stróbíni, varfaríni og soxamíði.
 43. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 87/2012 frá 1. febrúar 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kletódími.
 44. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 127/2012 frá 14. febrúar 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar rýmkun á notkun virka efnisins metasaklórs.
 45. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 287/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu tríflúsúlfúróni.
 46. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 359/2012 frá 25. apríl 2012 um samþykki fyrir virka efninu metami, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 47. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 369/2012 frá 27. apríl 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum blóðmjöli, kalsíumkarbíði, kalsíum­karbónati, kalksteini, pipar og kvarssandi.
 48. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2012 frá 28. júní 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum álsílíkati, vatnsrofnum prótínum og 1,4-díamínóbútani (pútreskín).
 49. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 578/2012 frá 29. júní 2012 um að samþykkja ekki virka efnið dífenýlamín í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 50. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2012 frá 2. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu bífentríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 51. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 589/2012 frá 4. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu flúxapýroxaði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 52. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 597/2012 frá 5. júlí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum álammóníumsúlfati, fitueimingarleifum, fælandi lyktarefnum úr dýra- eða jurtaríkinu/fisklýsi og þvagefni.
 53. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 595/2012 frá 5. júlí 2012 um samþykki fyrir virka efninu fenpýrasamíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 54. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 608/2012 frá 6. júlí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum denatóníumbensóati, metýlnónýlketóni og plöntuolíum/garðmintuolíu.
 55. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 637/2012 frá 13. júlí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum járnsúlfati, fælandi lyktarefnum úr dýra- eða jurtaríkinu/óunninni furuolíu, og fælandi lyktarefnum úr dýra- eða jurta­ríkinu/furuolíubiki.
 56. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/677/ESB frá 30. október 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum ametóktradíni (upphafleg umsókn undir þróunarkenninúmerinu BAS 650 F) og dínatríumfosfónati.
 57. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/480/ESB frá 16. ágúst 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem var veitt fyrir nýja, virka efninu Aureobasidium pullulans.
 58. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1043/2012 frá 8. nóvember 2012 um samþykki fyrir virka efninu fosfani, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 59. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1037/2012 frá 7. nóvember 2012 um samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 60. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1197/2012 frá 13. desember 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin asetamípríð, α-sýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 10, benalaxýl, bífenasat, brómoxýníl, klórprófam, desmedípam, etoxasól, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasósúlfúrón, laminarín, mepanípýrím, metoxýfenósíð, milbemektín, fenmedípam, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, kínoxýfen, S-metólaklór, tepraloxýdím, þíaklópríð, þíram og síram.
 61. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1237/2012 frá 19. desember 2012 um samþykki fyrir virka efninu kúrbítsgulmósaíkveiru af veikum stofni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 62. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1238/2012 frá 19. desember 2012 um samþykki fyrir virka efninu Trichoderma asperellum (stofn T34), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 63. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 17/2013 frá 14. janúar 2013 um samþykki fyrir virka efninu Trichoderma atroviride af stofni I-1237, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 64. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 22/2013 frá 15. janúar 2013 um samþykki fyrir virka efninu sýflúmetófeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 65. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 175/2013 frá 27. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar afturköllun á samþykki fyrir virka efninu dídekýldímetýlammóníumklóríði.
 66. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 188/2013 frá 5. mars 2013 um samþykki fyrir virka efninu mandíprópamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 67. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2013 frá 8. mars 2013 um samþykki fyrir virka efninu ametóktradíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 68. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 201/2013 frá 8. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 788/2011 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar rýmkun á þeirri notkun sem samþykkt er fyrir virka efnið flúasífóp-P.
 69. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 350/2013 frá 17. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu bixafeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 70. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 355/2013 frá 18. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu maltódextríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 71. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 356/2013 frá 18. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu halósúlfúrónmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 72. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 366/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus firmus I-1582, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 73. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 367/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 74. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 368/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 75. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 373/2013 frá 23. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Candida oleophila af stofni O, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 76. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 375/2013 frá 23. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu spírómesífeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 77. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 378/2013 frá 24. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu Paecilomyces fumosoroseus af stofni FE 9901, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 78. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 533/2013 frá 10. júní 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, klórþalóníl, klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð, forklórfenúrón, indoxakarb, þíófanatmetýl og tríbenúrón.
 79. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2013 frá 14. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu evgenóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 80. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2013 frá 18. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu þýmóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 81. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 570/2013 frá 17. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu geraníóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 82. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 762/2013 frá 7. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, mankóseb, maneb, MCPA, MCPB og metíram.
 83. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 767/2013 frá 8. ágúst 2013 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu bítertanóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 84. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 802/2013 frá 22. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu flúópýrami, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 85. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 826/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu sedaxani, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 86. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 827/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu Aureobasidium pullulans (stofnum DSM 14940 og DSM 14941), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 87. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 828/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu emamektíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 88. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 829/2013 frá 29. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu Pseudomonas sp. af stofni DSMZ 13134, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 89. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 832/2013 frá 30. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu dínatríumfosfónati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 90. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 833/2013 frá 30. ágúst 2013 um samþykki fyrir virka efninu pýríófenóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 91. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2013 frá 24. október 2013 um samþykki fyrir virka efninu penflúfeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 92. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1136/2013 frá 12. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin klóþíanidín, dímoxýstróbín, oxamýl og petoxamíð.
 93. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1175/2013 frá 20. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu benalaxýl-M, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 94. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1176/2013 frá 20. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu pýroxsúlami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 95. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1177/2013 frá 20. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu spírótetramati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 96. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1187/2013 frá 21. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu penþíópýraði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 97. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1192/2013 frá 22. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu tembótríóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 98. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1195/2013 frá 22. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu natríumsilfurþíósúlfati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 99. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1199/2013 frá 25. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu klórantranilípróli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 100. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/191/ESB frá 10. apríl 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum amísúlbrómi, klórantranilípróli, meptýldínókapi, pínoxadeni, silfur­þíósúlfati og tembótríóni.
 101. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/363/ESB frá 4. júlí 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum bixafeni, Candida oleophila af stofni O, flúópýrami, halósúlfúróni, kalíumjoðíði, kalíumþíósýanati og spírótetramati.
 102. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 686/2012 frá 26. júlí 2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku efnunum, hverra samþykki fyrir rennur út eigi síðar en 31. desember 2018, í tengslum við málsmeðferð við endur­nýjun.
 103. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 187/2013 frá 5. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu etýleni.
 104. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 190/2013 frá 5. mars 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu natríumhýpóklóríti.
 105. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2013 frá 22. apríl 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu glúfosínati.
 106. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 369/2013 frá 22. apríl 2013 um samþykki fyrir virka efninu kalíumfosfónati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 107. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/205/ESB frá 25. apríl 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum asekínósýli, amínópýralíði, askorbínsýru, flúbendíamíði, gamma­sýhalótríni, ipkónasóli, metaflúmísóni, ortósúlfamúróni, Pseudomonas sp. af stofni DSMZ 13134, pýrídalíli, pýroxsúlami, spírómesífeni, þíenkarbasóni og tópra­mesóni.
 108. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 485/2013 frá 24. maí 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virku efnunum klóþíanidíni, þíametoxami og imíðaklópríði og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntu­verndar­vörum sem innihalda þessi virku efni.
 109. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 532/2013 frá 10. júní 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu koltvísýringi.
 110. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 798/2013 frá 21. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu pýretríni.
 111. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2013 frá 19. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ediksýru.
 112. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 781/2013 frá 14. ágúst 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu fípróníli og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda þetta virka efni.
 113. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/38/ESB frá 18. janúar 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum emamektíni og maltódextríni.
 114. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/431/ESB frá 12. ágúst 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum benalaxýli-M og valífenalati.
 115. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2013 frá 4. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kísilgúr.
 116. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1124/2013 frá 8. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu bífenoxi.
 117. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1150/2013 frá 14. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu repjuolíu.
 118. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1165/2013 frá 18. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu appelsínuolíu, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 119. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1166/2013 frá 18. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu díklórpróp-P.
 120. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2013 frá 20. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu etóprófosi.
 121. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 85/2014 frá 30. janúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið koparefnasambönd.
 122. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 108/2014 frá 5. febrúar 2014 um að samþykkja ekki virka efnið kalíumþíósýanat í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 123. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 116/2014 frá 6. febrúar 2014 um að samþykkja ekki virka efnið kalíumjoðíð í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 124. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 140/2014 frá 13. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu spínetórami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 125. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 141/2014 frá 13. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu plöntuolíur/negulolía.
 126. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 143/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu pýrídalýl, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 127. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 144/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu valífenalati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 128. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 145/2014 frá 14. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu þíenkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 129. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2014 frá 17. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu L-askorbínsýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 130. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2014 frá 18. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu S-absísínsýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 131. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 154/2014 frá 19. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu útdrætti úr teviði.
 132. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 192/2014 frá 27. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu 1,4-dímetýlnaftaleni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 133. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 193/2014 frá 27. febrúar 2014 um samþykki fyrir virka efninu amísúlbrómi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 134. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 460/2014 frá 5. maí 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 823/2012 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virka efninu sýflútríni.
 135. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 187/2014 frá 26. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu metíókarbi.
 136. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 462/2014 frá 5. maí 2014 um samþykki fyrir grunnefninu Equisetum arvense L., í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 137. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 485/2014 frá 12. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus pumilus QST 2808, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 138. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 486/2014 frá 12. maí 2014 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fenbútatínoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á framkvæmdar­reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 139. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 487/2014 frá 12. maí 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713, klódínafóp, metrafenón, pírimíkarb, rimsúlfúrón, spínósað, þíametoxam, tólklófosmetýl og trítíkónasól.
 140. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 496/2014 frá 14. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu asekínósýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 141. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 504/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu plöntuolíur/sítrónelluolía.
 142. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 563/2014 frá 23. maí 2014 um samþykki fyrir grunnefninu kítósanhýdróklóríði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 143. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2014 frá 26. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu ipkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 144. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 629/2014 frá 12. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni.
 145. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 632/2014 frá 13. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu flúbendíamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 146. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 678/2014 frá 19. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klópýralíð, sýpródiníl, fosetýl, pýrimetaníl og trínexapak.
 147. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 878/2014 frá 12. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin díklórpróp-P, metkónasól og tríklópýr.
 148. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 880/2014 frá 12. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV).
 149. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 890/2014 frá 14. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu metóbrómúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 150. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 891/2014 frá 14. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu amínópýralíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 151. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 916/2014 frá 22. ágúst 2014 um samþykki fyrir grunnefninu súkrósa, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 152. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 917/2014 frá 22. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu Streptomyces lydicus af stofni WYEC 108, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 153. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 918/2014 frá 22. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ógreinótt fiðrildaferómón.
 154. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 921/2014 frá 25. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu tebúkónasóli.
 155. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 922/2014 frá 25. ágúst 2014 um samþykki fyrir virka efninu metaflúmísóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 156. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 186/2014 frá 26. febrúar 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 823/2012 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virku efnunum etoxýsúlfúróni, oxadíargýli og varfaríni.
 157. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 700/2014 frá 24. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríkið fyrir virka efnið dímetómorf.
 158. Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 518/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu.
 159. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1136/2014 frá 24. október 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 283/2013 að því er varðar umbreytingar­ráðstaf­anirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndar­vörur.
 160. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1316/2014 frá 11. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (stofn D747), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu.
 161. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1330/2014 frá 15. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu meptýldínókapi, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­­reglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 162. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1334/2014 frá 16. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu gammasýhalótríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011 og um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu.
 163. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/51 frá 14. janúar 2015 um samþykki fyrir virka efninu krómafenósíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011 og um að heimila aðildarríkjum að fram­lengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu.
 164. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/52 frá 14. janúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríkið fyrir virka efnið mekópróp-P.
 165. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/58 frá 15. janúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virka efninu tepraloxýdími.
 166. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/415 frá 12. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin etefón og fenamífos.
 167. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/232 frá 13. febrúar 2015 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kopar­efnasamböndum.
 168. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/306 frá 26. febrúar 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 169. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/307 frá 26. febrúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu tríklópýr.
 170. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/308 frá 26. febrúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrati.
 171. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/404 frá 11. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin beflúbútamíð, kaptan, dímetóat, dímetómorf, etóprófos, fípróníl, fólpet, formetanat, glúfosínat, metíókarb, metríbúsín, fosmet, pírimífos­metýl og própamókarb.
 172. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert er að skipta út.
 173. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/418 frá 12. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetati.
 174. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/543 frá 1. apríl 2015 um samþykki fyrir virka efninu COS-OGA, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 175. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/553 frá 7. apríl 2015 um samþykki fyrir virka efninu serevísan, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 176. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/707 frá 30. apríl 2015 um að samþykkja ekki útdrátt úr rót Rheum officinale sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 177. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 frá 12. maí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu kalsíumhýdroxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 178. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1106 frá 8. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) nr. 1037/2012 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami.
 179. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1115 frá 9. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýridati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 180. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1154 frá 14. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu súlfósúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 181. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1166 frá 15. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu járnfosfati, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 182. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1201 frá 22. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu fenhexamíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 183. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1107 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu víðiberki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 184. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu ediki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 185. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1116 frá 9. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu lesitíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 186. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1165 frá 15. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu halauxifenmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 187. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1176 frá 17. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu pepínómósaíkveiru af stofni CH2, einangur 1906, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011.
 188. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1191 frá 20. júlí 2015 um að samþykkja ekki Artemisia vulgaris L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 189. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1192 frá 20. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu terpenóíðblöndu QRD 460, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 190. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1295 frá 27. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu súlfoxaflóri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 191. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1475 frá 27. ágúst 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 284/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur.
 192. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1392 frá 13. ágúst 2015 um samþykki fyrir grunnefninu frúktósa, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 193. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1396 frá 14. ágúst 2015 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar virka efnið Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713.
 194. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1397 frá 14. ágúst 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flórasúlami, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 195. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2046 frá 16. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Artemisia absinthium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 196. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2069 frá 17. nóvember 2015 um samþykki fyrir grunnefninu natríumvetniskarbónati, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 197. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2082 frá 18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Arctium lappa L. (plöntuhluta sem eru ofanjarðar) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 198. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2083 frá 18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Tanacetum vulgare L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað.
 199. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2085 frá 18. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu mandestróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 200. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2233 frá 2. desember 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu haloxýfóp-P.
 201. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1885 frá 20. október 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 2,4-díklórfenoxýediksýru, asíbensólar-S-metýl, amítról, bentasón, sýhalófopbútýl, díkvat, esfenvalerat, famoxadón, flúmíoxasín, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), glýfosat, ípróvalíkarb, ísóprótúrón, lambda-sýhalótrín, metalaxýl-M, metsúlfúrónmetýl, píkólínafen, prósúlfúrón, pýmetrósín, pýraflúfenetýl, þíabendasól, þífensúlfúrónmetýl og tríasúlfúrón.
 202. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2033 frá 13. nóvember 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-díklórfenoxýediksýru, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011.
 203. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2047 frá 16. nóvember 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu esfenvalerati sem efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 204. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2084 frá 18. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu flúpýradífúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 205. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2105 frá 20. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu flúmetralíni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 206. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2198 frá 27. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu reskalúri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 207. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/138 frá 2. febrúar 2016 um að samþykkja ekki virka efnið 3-deken-2-ón í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 208. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/139 frá 2. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metsúlfúrónmetýli sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setn­ingu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 209. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/146 frá 4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu lambda-sýhalótríni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setn­ingu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 210. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/147 frá 4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ípróvalíkarbi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 211. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/177 frá 10. febrúar 2016 um samþykki fyrir virka efninu bensóvindíflúpýri sem efni sem ráðgert er að skipta út, í sam­ræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 212. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/182 frá 11. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýraflúfenetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 213. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/183 frá 11. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku efnunum, sem samþykki fyrir rennur út eigi síðar en 31. desember 2018, í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun.
 214. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/370 frá 15. mars 2016 um samþykki fyrir virka efninu pínóxaden, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og heimild til aðildarríkjanna að framlengja bráðabirgðamarkaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörum sem inni­halda þetta virka efni.
 215. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/389 frá 17. mars 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asíbensólar-S-metýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 216. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/636 frá 22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetraen-1-ýl-ísóbútýrati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 217. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/638 frá 22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og um breytingu á framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 218. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/548 frá 8. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu díammóníumfosfati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 219. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/549 frá 8. apríl 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin bentasón, sýhalófopbútýl, díkvat, famoxadón, flúmíoxasín, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), metalaxýl-M, píkólínafen, prósúlfúrón, pýmetrósín, þíabendasól og þífensúlfúrónmetýl.
 220. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/560 frá 11. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu mysu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 221. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/864 frá 31. maí 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu tríasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 222. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/871 frá 1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu amítróli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 223. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/872 frá 1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ísóprótúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 224. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/951 frá 15. júní 2016 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Trichoderma atroviride af stofni SC1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011.
 225. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/950 frá 15. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 2,4-DB, betasýflútrín, karfentrasónetýl, Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08 (DSM 9660), sýasófamíð, deltametrín, dímetenamíð-P, etófúmesat, fenamídón, flúfenaset, flúrtamón, foramsúlfúrón, fosþíasat, ímasamox, joð­súlfúrón, ípródíón, ísoxaflútól, línúrón, malínhýdrasíð, mesótríón, oxasúlfúrón, pendímetalín, píkoxýstróbín, silþíófam og trífloxýstróbín.
 226. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/952 frá 15. júní 2016 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Saccharomyces cerevisiae af stofni LAS02, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 227. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1424 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þífensúlfúrónmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 228. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1429 frá 26. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni MBI 600, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 229. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1056 frá 29. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið glýfosat.
 230. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1313 frá 1. ágúst 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu glýfosati.
 231. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1414 frá 24. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu sýantranilípróli í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 232. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1423 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu píkólínafeni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 233. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1425 frá 25. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu ísófetamíði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 234. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1426 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu etófúmesati í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 235. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1978 frá 11. nóvember 2016 um samþykki fyrir grunnefninu sólblómaolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 236. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1826 frá 14. október 2016 um að samþykkja ekki virka efnið trísýklasól í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 237. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2016 frá 17. nóvember 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin asetamípríð, bensósýru, flasasúlfúrón, mekópróp-P, mepanípýrím, mesósúlfúrón, própíneb, própoxýkarbasón, própýsamíð, própíkónasól, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, pýraklóstróbín, kínoxýfen, þíaklópríð, þíram, síram og soxamíð.
 238. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2035 frá 21. nóvember 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar samþykkis­tímabil fyrir virku efnin fípróníl og maneb.
 239. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/157 frá 30. janúar 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þíabendasóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 240. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/239 frá 10. febrúar 2017 um samþykki fyrir virka efninu oxaþíapíprólíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 241. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/243 frá 10. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar meðskýrslu­gjafar­aðildarríkið fyrir virka efnið metaldehýð.
 242. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/244 frá 10. febrúar 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu línúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 243. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/195 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á fram­kvæmdar­reglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV).
 244. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/240 frá 10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Satureja montana L. ilmkjarnaolíu sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 245. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/241 frá 10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Origanum vulgare L. ilmkjarnaolíu sem grunnefni í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 246. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/407 frá 8. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu joðsúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 247. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/270 frá 16. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu súlfúrýlflúoríði.
 248. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/357 frá 28. febrúar 2017 um að samþykkja ekki virka efnið sýklanilípról í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 249. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/358 frá 28. febrúar 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.
 250. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/359 frá 28. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu oxýflúorfen.
 251. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/360 frá 28. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu búprófesíni.
 252. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/375 frá 2. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu prósúlfúróni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 253. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/377 frá 3. mars 2017 um að samþykkja ekki virka efnið Pseudozyma flocculosa af stofni ATCC 64874 í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 254. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/406 frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveirueinangri VX1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 255. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/408 frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveirueinangri VC1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 256. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/409 frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu vetnisperoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 257. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/419 frá 9. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu Urtica spp., í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 258. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/428 frá 10. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu leiruðum viðarkolum, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 259. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/438 frá 13. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu abamektíni.
 260. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/555 frá 24. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við fram­kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV).
 261. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/725 frá 24. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesótríóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 262. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/753 frá 28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu sýhalófópbútýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 263. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/755 frá 28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesósúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 264. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/781 frá 5. maí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 265. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/805 frá 11. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flasasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 266. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/806 frá 11. maí 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni FZB24, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 267. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/831 frá 16. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 147, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 268. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/840 frá 17. maí 2017 um að samþykkja ekki virka efnið ortósúlfamúrón í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 269. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar(ESB) 2017/841 frá 17. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 10, benalaxýl, bentasón, bífenasat, brómoxýníl, karfentrasónetýl, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, díkvat, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), etoxasól, famoxadón, fenamídón, flúmíoxasín, foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasamox, ímasó­súlfúrón, ísoxaflútól, lamínarín, metalaxýl-m, metoxýfenósíð, milbemektín, oxa­súlfúrón, pendímetalín, fenmedífam, pýmetrósín, S-metólaklór og trífloxýstróbín.
 270. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/842 frá 17. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 271. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/843 frá 17. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni NPP111B005, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 272. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/855 frá 18. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu díflúbensúróni.
 273. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/856 frá 18. maí 2017, um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu flúroxýpýri.
 274. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1432 frá 7. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað að því er varðar viðmiðanir fyrir samþykki fyrir áhættulitlum virkum efnum.
 275. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1113 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bensósýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011
 276. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1114 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pendímetalíni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 277. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própoxýkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 278. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1125 frá 22. júní 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða jurta­ríkinu/furuolíu­biki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 279. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1186 frá 3. júlí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða jurtaríkinu/óunninni furu­olíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setn­ingu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 280. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1455 frá 10. ágúst 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu píkoxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 281. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1491 frá 21. ágúst 2017,um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-DB, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 282. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1496 frá 23. ágúst 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 283. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1506 frá 28. ágúst 2017, um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu malínhýdrasíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 284. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1511 frá 30. ágúst 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, betasýflútrín, klóróþalóníl, klórótólúrón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, dímetenamíð-p, flúfenaset, flúrtamón, forklórfenúrón, fosþíasat, indoxakarb, ípródíón, MCPA, MCPB, silþíófam, þíófanatmetýl og tríbenúrón.
 285. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1526 frá 6. september 2017 um að samþykkja ekki virka efnið betasýpermetrín í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 286. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1527 frá 6. september 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin sýflúfenamíð, flúópíkólíð, heptamaloxýlóglúkan og malaþíón.
 287. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1529 frá 7. september 2017 um samþykki fyrir grunnefninu natríumklóríði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 288. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1530 frá 7. september 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið kvisalófóp-p-tefúrýl.
 289. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1531 frá 7. september 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ímasamoxi sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 290. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2057 frá 10. nóvember 2017 um að samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 291. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2065 frá 13. nóvember 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, og breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar færslu virka efnisins 8-hýdroxýkínólíns á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út.
 292. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2066 frá 13. nóvember 2017 um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 293. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2067 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) sem grunnefni í sam­ræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað.
 294. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2068 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 295. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2069 frá 13. nóvember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin flóníkamíð (IKI-220), metalaxýl, penoxsúlam og prókínasíð.
 296. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2090 frá 14. nóvember 2017 um samþykki fyrir bjór sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við­auk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 297. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2091 frá 14. nóvember 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ípródíóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 298. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2324 frá 12. desember 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu glýfosati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 299. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/84 frá 19. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klóþíanidín, koparefnasambönd, dímoxýstróbín, mankóseb, mekópróp-p, metíram, oxamýl, petoxamíð, própíkónasól, própíneb, própýsamíð, pýraklóstróbín og soxamíð.
 300. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/112 frá 24. janúar 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu lamínaríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 301. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/113 frá 24. janúar 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asetamípríði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 302. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/155 frá 31. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku efnunum í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun.
 303. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/184 frá 7. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin FEN 560 (einnig kallað grikkjasmári eða duft úr fræjum grikkjasmára) og súlfúrýlflúoríð.
 304. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/185 frá 7. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu penflúfeni.
 305. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/291 frá 26. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu bífentríni.
 306. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/296 frá 27. febrúar 2018 um að samþykkja ekki virka efnið kjarna úr risasúru í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 307. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/309 frá 1. mars 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própínebi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 308. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/524 frá 28. mars 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713, klódínafóp, klópýralíð, sýpródiníl, díklórpróp-P, fosetýl, mepanípýrím, metkónasól, metrafenón, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, pýrimetaníl, kínoxýfen, rimsúlfúrón, spínósað, þíaklópríð, þíametoxam, þíram, tólklófosmetýl, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól og síram.
 309. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 frá 19. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 með því að setja fram vísindalegar viðmiðanir til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika.
 310. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/676 frá 3. maí 2018 um leiðréttingu á reglu­gerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar samræmdar meginreglur um mat á og leyfi fyrir plöntuverndarvörum.
 311. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/660 frá 26. apríl 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bentasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 312. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/670 frá 30. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin brómúkónasól, búprófesín, haloxýfóp-P og naprópamíð.
 313. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/679 frá 3. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu forklórfenúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 314. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/690 frá 7. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu fenasakíni.
 315. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 frá 7. maí 2018 um sam­þykki fyrir grunnefninu talkúmi E553B, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðauk­anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 316. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/692 frá 7. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu soxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 317. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/710 frá 14. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu silþíófami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 318. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/755 frá 23. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própýsamíði sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu­verndar­vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 319. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/783 frá 29. maí 2018 um breyt­ingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu imídaklópríði.
 320. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/785 frá 29. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu þíametoxami.
 321. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1060 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu trífloxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 322. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 frá 27. júní 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþía­valí­karb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófamíð, des­medífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, fena­mídón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, Gliocladium catenulatum af stofni J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxý­fenósíð, metríbúsín, milbemektín, oxasúlfúrón, Paecilomyces lilacinus, stofn 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, pýmetrósín og s-metólaklór.
 323. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1019 frá 18. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 324. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1043 frá 24. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 325. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1061 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 326. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1075 frá 27. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 sem áhættu­litlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við fram­kvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 327. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1260 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar fram­lengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð.
 328. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1278 frá 21. september 2018 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011.
 329. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/784 frá 29. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu klóþíanidíni.
 330. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1262 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar fram­lengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, betasýflútrín, klóróþalóníl, klórótólúrón, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, dímetenamíð-p, díúrón, flúdíoxóníl, flúfenaset, flúrtamón, fosþíasat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prósúlfókarb, þíófanat­metýl og tríbenúrón.
 331. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1264 frá 20. september 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu petoxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 332. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1265 frá 20. september 2018 um samþykki fyrir virka efninu fenpíkoxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 333. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1266 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar fram­lengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-dekanól, 6-bensýladenín, álsúlfat, asadíraktín, búpírímat, karboxín, kletódím, sýkloxýdím, dasómet, díklófóp, díþíanón, dódín, fenasakín, flúómetúrón, flútríafól, hexýþíasox, hýmexasól, indólýlsmjörsýru, ísoxaben, brennisteinskalk, metaldehýð, paklóbútrasól, pensýkúrón, sintófen, táflúvalínat og tebúfenósíð.
 334. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1294 frá 26. september 2018 um að samþykkja ekki tjöru, sem er unnin úr strandfuru, sem grunnefni í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 335. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1295 frá 26. september 2018 um samþykki fyrir grunnefninu laukolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 336. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1495 frá 8. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu malaþíóni.
 337. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1500 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þírami og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda þíram, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 338. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1501 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu pýmetrósíni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 339. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1532 frá 12. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu díkvati, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 340. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1659 frá 7. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 í ljósi vísindalegra viðmiðana til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika sem komið var á með reglugerð (ESB) 2018/605.
 341. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1796 frá 20. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðsúlfúrón, bífenox, klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klófentesín, díkamba, dífenókónasól, díflúbensúrón, díflúfeníkan, dímoxýstróbín, fenoxapróp-p, fenprópidín, lenasíl, mankóseb, mekópróp-p, metíram, níkósúlfúrón, oxamýl, píklóram, pýraklóstróbín, pýriproxýfen og trítósúlfúrón.
 342. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1913 frá 6. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu tríbenúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 343. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1914 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu kínoxýfeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 344. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1915 frá 6. desember 2018 um samþykki fyrir virka efninu Metschnikowia fructicola af stofni NRRL Y-27328, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) nr. 540/2011.
 345. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1916 frá 6. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkis­tímabili fyrir virka efnið bispýribak.
 346. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1917 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu flúrtamóni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 347. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1865 frá 28. nóvember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própíkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 348. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1981 frá 13. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum koparefnasamböndum sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 349. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/139 frá 29. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni IMI389521, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 350. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/147 frá 30. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni PPRI 5339, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 351. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/148 frá 30. janúar 2019 um að samþykkja ekki virka efnið própaníl í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 352. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/149 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2015/1108 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir notkun ediks sem grunnefnis.
 353. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/150 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríki til að meta eftirfarandi virk efni sem eru í plöntuverndarvörum: deltametrín, díflúfeníkan, epoxíkónasól, flúoxastróbín, próþíókónasól og tebúkónasól.
 354. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/151 frá 30. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Clonostachys rosea af stofni J1446 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 355. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/158 frá 31. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metoxýfenósíði sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 356. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/168 frá 31. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) af stofni QST 713, Bacillus thuringiensis undirteg. Aizawai, Bacillus thuringiensis undirteg. israeliensis, Bacillus thuringiensis undirteg. kurstaki, Beauveria bassiana, benflúralín, klódínafóp, klópýralíð, Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), sýpródiníl, díklórpróp-P, epoxíkónasól, fenpýroxímat, flúasínam, flútólaníl, fosetýl, Lecanicillium muscarium, mepanípýrím, mepí­kvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkónasól, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis af stofni MA 342, pýrimetaníl, Pythium oligandrum, rimsúlfúrón, spínósað, Streptomyces K61, þíaklópríð, tólklófosmetýl, Trichoderma asper­ellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, tríklópýr, trí­nexa­pak, trítíkónasól, Verticillium albo-atrum og síram.
 357. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/291 frá 19. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-naftýlasetamíð, 1-naftýlediksýru, akrínatrín, asoxýstróbín, flúasífóp-p, flúroxýpýr, imasalíl, kresoxímmetýl, oxýflúorfen, próklóras, próhexadíón, spíroxamín, teflútrín og terbútýlasín.
 358. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/324 frá 25. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin bífentrín, karboxín, FEN 560 (einnig kallað grikkjasmári eða duft úr fræjum grikkjasmára), útdráttarleifar úr pipardufti og natríumál­sílíkat.
 359. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/336 frá 27. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1141/2010 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríki til að meta 1-metýlsýklóprópen, famoxadón, mankóseb, metíókarb, metoxýfenósíð, pírimíkarb, pírimífosmetýl og þíaklópríð.
 360. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/337 frá 27. febrúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu mefentríflúkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 361. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/344 frá 28. febrúar 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu etóprófosi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 362. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481 frá 22. mars 2019 um samþykki fyrir virka efninu flútíaníli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 363. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677 frá 29. apríl 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klóróþalóníli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 364. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706 frá 7. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karvóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 365. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/707 frá 7. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómoxýníl, kaptan, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat, dímetómorf, díúrón, etefón, etoxasól, famoxadón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, metalaxýl-m, metíókarb, metríbúsín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus af stofni 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, s-metólaklór og tebúkónasól.
 366. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717 frá 8. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ísoxaflútóli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 367. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/724 frá 10. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar tilnefningu skýrslugjafaraðildarríkja og meðskýrslugjafaraðildarríkja fyrir virku efnin glýfosat, lambda­sýhalótrín, ímasamox og pendímetalín og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 að því er varðar þann möguleika að hópur aðildarríkja taki sameiginlega að sér hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis.
 368. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/676 frá 29. apríl 2019 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu ABE-IT 56 (lýsatsefnisþættir úr Saccharomyces cerevisiae af stofni DDSF623), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 369. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1606 frá 27. september 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu metíókarbi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 370. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1085 frá 25. júní 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 1-metýlsýklóprópeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408.
 371. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1090 frá 26. júní 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu dímetóati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 372. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1100 frá 27. júní 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu desmedífami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 373. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1101 frá 27. júní 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu tólklófosmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 374. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1137 frá 3. júlí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu dímetenamíði-P, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 375. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1138 frá 3. júlí 2019 um samþykki fyrir virka efninu flórpýrauxifenbensýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 376. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/716 frá 30. apríl 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 22/2013 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu sýflúmetófeni.
 377. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1589 frá 26. september 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðósúlfúrón, betasýflútrín, bífenox, klórótólúrón, klófentesín, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, díkamba, dífenókónasól, díflúbensúrón, díflúfeníkan, fenoxapróp-P, fenprópidín, flúdíoxóníl, flúfenaset, fosþíasat, indoxakarb, lenasíl, MCPA, MCPB, níkósúlfúrón, píklóram, prósúlfókarb, pýriproxýfen, þíófanatmetýl, tríflúsúlfúrón og trítósúlfúrón.
 378. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1605 frá 27. september 2019 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Bacillus subtilis af stofni IAB/BS03, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 379. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1690 frá 9. október 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu alfasýpermetríni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 380. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/989 frá 17. júní 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klórprófami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 381. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/29 frá 14. janúar 2020 um að samþykkja ekki tannín úr vínviðnum Vitis vinifera sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 382. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/23 frá 13. janúar 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þíaklópríði, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 383. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2094 frá 29. nóvember 2019 um breytingu á á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin benflúralín, dímoxýstróbín, flúasínam, flútólaníl, mankóseb, mekópróp-P, mepíkvat, metíram, oxamýl og pýraklóstróbín.
 384. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1675 frá 4. október 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Verticillium albo-atrum af stofni WCS850 sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar­reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 385. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/17 frá 10. janúar 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klórpýrifosmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 386. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/18 frá 10. janúar 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klórpýrifosi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 387. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/103 frá 17. janúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 að því er varðar samræmda flokkun virkra efna.
 388. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/421 frá 18. mars 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) af stofni QST 713, Bacillus thuringiensis undirteg. Aizawai af stofnum ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis undirteg. Israeliensis (sermigerð H-14) af stofni AM65-52, Bacillus thuringiensis undirteg. Kurstaki af stofnum ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 og EG 2348, Beauveria bassiana af stofnum ATCC 74040 og GHA, klódínafóp, klópýralíð, Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), sýpródiníl, díklórpróp-P, fenpýroxímat, fosetýl, Lecanicillium muscarium (áður "Verticillium lecanii") af stofni Ve6, mepanípýrím, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) af stofni BIPESCO 5/F52, metkónasól, metrafenón, Phlebiopsis gigantea af stofnum FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis af stofni MA342, pýrimetaníl, Pythium oligandrum M1, rimsúlfúrón, spínósað, Streptomyces K61 (áður "S. griseoviridis"), Trichoderma asperellum (áður "T. harzianum") af stofnum ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (áður "T. harzianum") af stofnum IMI 206040 og T11, Tricho­derma gamsii (áður "T. viride") af stofni ICC080, Trichoderma harzianum af stofnum T-22 og ITEM 908, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól og síram
 389. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/616 frá 5. maí 2020 um endur­nýjun á samþykki fyrir virka efninu foramsúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 390. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/617 frá 5. maí 2020 um endur­nýjun á samþykki fyrir virka efninu metalaxýli-M og að takmarka notkun á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda það, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 391. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/640 frá 12. maí 2020 um að samþykkja ekki útdrátt úr býþétti sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 392. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/642 frá 12. maí 2020 um samþykki fyrir grunnefninu L-systeíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 393. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/643 frá 12. maí 2020 um að samþykkja ekki rætur Saponaria officinalis L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 394. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/646 frá 13. maí 2020 um samþykki fyrir virka efninu lavandúlýlsenesíóati sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 395. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/653 frá 14. maí 2020 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) 2019/706 að því er varðar CAS-númer virka efnisins karvóns.
 396. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/869 frá 24. júní 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómoxýníl, kaptan, sýasófamíð, dímetómorf, etefón, etoxasól, famoxadón, fenamí­fos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, formetanat, metríbúsín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus af stofni 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól og s-metólaklór.
 397. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/892 frá 29. júní 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu betasýflútríni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 398. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/968 frá 3. júlí 2020 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýriproxýfeni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 399. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1003 frá 9. júlí 2020 um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum Phlebiopsis gigantea af stofnum VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 sem áhættulitlum virkum efnum, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 400. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1004 frá 9. júlí 2020 um sam­þykki fyrir grunnefninu kúamjólk, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 401. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1018 frá 13. júlí 2020 um samþykki fyrir ferrípýrófosfati sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 402. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1160 frá 5. ágúst 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin álammóníumsúlfat, álsílíkat, blóðmjöl, kalsíum­karbónat, koltvísýring, útdrátt úr teviði, fitueimingarleifar, fitusýrur C7 til C20, hvítlauks­kjarna, gibberellsýru, gibberellín, vatnsrofin prótín, járnsúlfat, kísilgúr, plöntuolíu/repjuolíu, kalíum­bíkarbónat, kvarssand, fisklýsi, efni sem fæla með lykt af dýrum eða plöntum/kinda­mör, ógreinótt fiðrildaferómón, tebúkónasól og þvagefni.
 403. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1246 frá 2. september 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamífosi, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 404. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1263 frá 10. september 2020 um samþykki fyrir virka efninu natríumvetniskarbónati sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 405. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1276 frá 11. september 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu brómoxýníli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 406. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1280 frá 14. september 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu benalaxýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 407. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1281 frá 14. september 2020 um að samþykkja ekki virka efnið etametsúlfúrónmetýl í samræmi við reglugerð Evrópu­þings­ins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 408. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1293 frá 15. september 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir sam­þykki fyrir virka efninu asadíraktíni.
 409. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1295 frá 16. september 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar færslu virku efnanna karbetamíðs, emamektíns, flúrklóridóns, gammasýhalótríns, halósúlfúrónmetýls, ipkónasóls og tembótríóns á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út.
 410. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1093 frá 24. júlí 2020 um breyt­ingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virkum efnum, sem samþykki fyrir rennur út á bilinu frá 31. mars 2025 til 27. desember 2028, í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun.
 411. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1498 frá 15. október 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þíófanatmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breyt­ingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 412. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1511 frá 16. október 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðósúlfúrón, bífenox, klórótólúrón, klófentesín, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, díkamba, dífenókónasól, díflúfeníkan, fenoxa­próp-P, fenprópidín, flúdíoxóníl, flúfenaset, fosþíasat, indoxakarb, lenasíl, MCPA, MCPB, níkósúlfúrón, paraffínolíur, píklóram, prósúlfókarb, brennistein, tríflúsúlfúrón og trítósúlfúrón.

9. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 3. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Síðast breytt 27. maí 2021.


Reglugerðir í samantekt

 1. Reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 2. Reglugerð nr. 597/2015 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 3. Reglugerð nr. 935/2015 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 4. Reglugerð nr. 349/2016 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 5. Reglugerð nr. 474/2016 um (4.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 6. Reglugerð nr. 874/2016 um (5.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 7. Reglugerð nr. 1039/2016 um (6.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 8. Reglugerð nr. 264/2017 um (7.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 9. Reglugerð nr. 457/2017 um (8.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 10. Reglugerð nr. 1017/2017 um (9.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 11. Reglugerð nr. 261/2018 um (10.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 12. Reglugerð nr. 552/2018 um (11.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 13. Reglugerð nr. 911/2018 um (12.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 14. Reglugerð nr. 1065/2018 um (13.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 15. Reglugerð nr. 504/2019 um (14.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 16. Reglugerð nr. 698/2019 um (15.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 17. Reglugerð nr. 1008/2019 um (16.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 18. Reglugerð nr. 525/2020 um (17.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 19. Reglugerð nr. 1167/2020 um (18.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)
 20. Reglugerð nr. 612/2021 um (19.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur (HTML|PDF)

Efnisyfirlit

Efst á síðu