Reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir

Textinn hér að neðan er samsett reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir með síðari breytingum, unnin af Umhverfisstofnun. Sé misræmi milli þess texta sem birtist á vefsíðunni og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.

Þessi samsetta reglugerð var síðast uppfærð 26. mars 2019.

Þýðingar þeirra reglugerða Evrópu­sambandsins sem eru hluti af EES-samningnum má nálgast á vef EEA-Lex. Í textanum að neðan eru jafnframt tenglar á íslenskar þýðingar þeirra gerða sem reglugerðin innleiðir.

Nýjustu heildarútgáfur (e. latest consolidated version) reglugerða Evrópu­sambandsins á ensku má nálgast á vef EUR-Lex.

Efnisyfirlit

1. gr.

Markmið.

Markmið þessarar reglugerðar er að draga úr losun tiltekinna flúoraðra gróðurhúsa­lofttegunda og stuðla að öruggri meðhöndlun þeirra með tilliti til verndunar umhverfisins.

2. gr.

Gildissvið.

Reglugerðin gildir um takmörkun á losun, notkun og meðhöndlun flúoraðra gróðurhúsa­lofttegunda ásamt lekaleit, skráningu, setningu þeirra á markað og merkingar. Reglugerðin gildir einnig um menntun og hæfni starfsmanna sem meðhöndla flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir ásamt kröfum um þjálfun og vottun starfsmanna og fyrirtækja.

3. gr.

Skilgreiningar.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

 1. Innflutningur: Innflutningur í skilningi 8. gr. a, 8. gr. b og 8. gr. d er innflutningur til Íslands frá öðru ríki hvort sem útflutningsríkið er innan Evrópska efnahagssvæðisins eða utan þess.

 2. Flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir: Vetnisflúorkolefni, perflúorkolefni, brennisteins­hexa­flúoríð og aðrar gróður­húsa­loft­tegundir sem innihalda flúor og eru skráðar í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014 eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna.

 3. Vetnisflúorkolefni: Efnin, sem eru skráð í 1. þætti I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014, eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna.

 4. Hnatthlýnunarmáttur: Geta gróðurhúsalofttegundar til að valda loftslagshlýnun saman­borið við mátt koldíoxíðs, reiknað sem hlýnunarmáttur tiltekins massa af gróður­húsa­lofttegund í 100 ár sem hlutfall af hlýnunarmætti sama massa af koldíoxíði, eins og fram kemur í I., II. og IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014 eða, ef um blöndur er að ræða, reiknað í sam­ræmi við IV. viðauka sömu reglugerðar.

 5. Koldíoxíðjafngildi: Magn gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem margfeldið af massa gróður­húsalofttegundanna og hnatthlýnunarmáttar þeirra. Mælieining koldíoxíðjafngildis er háð mæli­einingu massa gróðurhúsalofttegundanna sem notuð er við útreikninginn.

4. gr.

Skráning á innflutningi og sölu - innra eftirlit.

Innflytjendur og söluaðilar skulu halda skrá yfir allan innflutning og sölu flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og vara sem innihalda slíkar lofttegundir hér á landi. Innflytjendur og söluaðilar skulu senda upplýsingar um innflutning og sölu hér á landi fyrir undan­gengið almanaksár til Umhverfisstofnunar fyrir 1. mars ár hvert.

5. gr.

Skilyrði fyrir afhendingu.

Óheimilt er að afhenda rekstraraðilum flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir nema við­komandi starfsmenn þeirra hafi hlotið vottun, sbr. 7. gr.

6. gr.

Merkingar vara og búnaðar.

Óheimilt er að flytja, setja á markað eða afhenda vöru og búnað sem inniheldur flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir, nema á vörunni og búnaðinum sé merkiskilti með viðurkenndum iðnaðarheitum, innihaldslýsingu og varnaðarorðum. Merkingar skulu vera á íslensku.

7. gr.

Menntun og vottun starfsmanna.

Starfsmönnum er eingöngu heimilt að annast lekaeftirlit með búnaði sem inniheldur 3 kg eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og með búnaði sem inniheldur 6 kg eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum með loftþéttum kerfum sem merkt eru sem slík, endurheimt, uppsetningu, viðhald eða þjónustu vegna staðbundinna kæli- og varmadælukerfa og loftkælinga hafi þeir hlotið vottun um að þeir uppfylli viðeigandi lágmarkskröfur samkvæmt fylgiskjali I við reglugerð þessa.

Starfsmönnum er eingöngu heimilt að annast lekaeftirlit með búnaði sem inniheldur 3 kg eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, endurheimt, uppsetningu, viðhald eða þjónustu vegna staðbundinna brunavarnakerfa og endurheimt vegna slökkvitækja hafi þeir hlotið vottun um að þeir uppfylli viðeigandi lágmarkskröfur samkvæmt fylgiskjali II við reglugerð þessa.

Starfsmönnum er eingöngu heimilt að endurheimta flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir úr háspennurofbúnaði hafi þeir hlotið vottun um að þeir uppfylli viðeigandi lágmarkskröfur samkvæmt fylgiskjali III við reglugerð þessa.

Starfsmönnum er eingöngu heimilt að endurheimta tiltekna leysa, sem í eru flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir, úr búnaði hafi þeir hlotið vottun um að þeir uppfylli viðeigandi lágmarkskröfur samkvæmt fylgiskjali IV við reglugerð þessa.

Starfsmönnum er eingöngu heimilt að endurheimta flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir úr loftræstibúnaði í vélknúnum ökutækjum hafi þeir hlotið vottun um að þeir uppfylli við­eigandi lágmarkskröfur samkvæmt fylgiskjali V við reglugerð þessa.

Vottun samkvæmt þessari grein er veitt af vottunarstofu, sem hefur verið faggilt af fag­gild­ingarsviði Einkaleyfastofu í samræmi við lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl., eða sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem slík. Umhverfisstofnun er tilnefnd vottunarstofa.

Til að hljóta vottun samkvæmt þessari grein þarf starfsmaður að hafa staðist þekkingar- og færnimat í samræmi við viðeigandi kröfur, sbr. ofangreindar vísanir í fylgiskjöl. Matið er fram­kvæmt af matsaðila sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem matsaðili einstaklinga eða verið faggiltur af faggildingarsviði Einkaleyfastofu. Matsaðili skilar niðurstöðum mats til vottunarstofu. Starfsmaður skal sækja um vottun hjá vottunarstofu innan tveggja ára frá því að hafa staðist mat. Hafi starfsmaður ekki sótt um vottun innan tveggja ára skal hann gangast undir mat að nýju til að hljóta vottun.

Vottunarstofa gefur út skírteini um vottun til handa þeim sem um það sækja og staðist hafa viðeigandi mat. Vottunin skal gilda í fimm ár. Óski starfsmaður þess að fá vottun sína endur­nýjaða skal hann gangast undir endurmat hjá matsaðila. Sé gildistími fyrri vottunar ekki liðinn, eða ekki lengra liðið en eitt ár frá því að vottun starfsmanns féll úr gildi þegar hann sækir um endurvottun þarf hann einungis að undirgangast bóklegan hluta matsins. Standist hann það mat má framlengja gildistímann um fimm ár án þess að meta verklega þætti. Sé lengra liðið en ár frá því að vottun starfsmanns féll úr gildi skal hann undir­gangast fullt mat.

Skírteini sem staðfestir vottun starfsmanns skal gefið út á íslensku og ensku. Í skírteini skal koma fram með skýrum hætti að starfsmaður fullnægi kröfum viðeigandi reglugerðar Evrópu-sambandsins, sbr. 11. gr. Vottunarstofa skal halda skrá yfir vottaða einstaklinga. Komi til þess að aðili, annar en Umhverfisstofnun, gegni hlutverki vottunarstofu skal við­komandi senda upplýsingar um útgefin skírteini til Umhverfisstofnunar fyrir undangengið almanaksár eigi síðar en 1. mars ár hvert. Umhverfisstofnun heldur skrá yfir alla starfs­menn sem hlotið hafa vottun. Skrár skulu varðveittar í a.m.k. fimm ár.

Vottun sem veitt hefur verið í öðrum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins vegna starfs­manna sem annast verkefni sem getið er um í 1.-5. mgr. skal teljast jafngild vottun skv. 6. mgr. Umhverfisstofnun getur þó gert að skilyrði að viðkomandi skili inn afriti af skírteini, ásamt þýðingum unnum af löggiltum skjalaþýðendum eða öðrum aðilum sem stjórnvöld viðurkenna. Þýðingar mega vera á ensku eða Norðurlandamáli, öðru en finnsku.

8. gr.

Vottun fyrirtækja.

Fyrirtækjum er eingöngu heimilt að annast uppsetningu, viðhald eða þjónustu í tengslum við staðbundin kæli- og varmadælukerfi og loftkælingar hafi þau hlotið vottun um að þau uppfylli viðeigandi kröfur samkvæmt fylgiskali I við reglugerð þessa. Kröfur þessar eru útfærðar nánar af matsaðila í samvinnu við Umhverfisstofnun.

Fyrirtækjum er eingöngu heimilt að annast uppsetningu, viðhald eða þjónustu í tengslum við staðbundin brunavarnakerfi sem innihalda flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir hafi þau hlotið vottun um að þau uppfylli viðeigandi kröfur samkvæmt fylgiskjali II við reglugerð þessa. Kröfur þessar eru útfærðar nánar af matsaðila í samvinnu við Umhverfisstofnun.

Vottun samkvæmt þessari grein er veitt af vottunarstofu sem hefur verið faggilt af fag­gildingarsviði Einkaleyfastofu í samræmi við lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl., eða sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem slík. Umhverfisstofnun er tilnefnd vottunarstofa.

Til að hljóta vottun samkvæmt þessari grein þarf fyrirtæki að hafa staðist mat varðandi aðstöðu og tækjabúnað, sbr. viðeigandi kröfur reglugerða Evrópu­sambandsins, sbr. 11. gr., auk þess sem fjöldi vottaðra starfsmanna fyrirtækisins þarf að vera í samræmi við ætlað umfang verkefna sem krefjast vottaðra starfsmanna. Mat á fyrirtækjum er fram­kvæmt af mats­aðila sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem matsaðili fyrirtækja eða verið faggiltur af faggildingarsviði Einkaleyfastofu.

Vottunarstofa gefur út skírteini um vottun til handa þeim fyrirtækjum sem um það sækja og staðist hafa viðeigandi mat. Vottunin skal gilda í fimm ár. Sækist fyrirtækið eftir endur­nýjun vottunar að þeim tíma liðnum skal það gangast undir mat að nýju. Skírteini skal gefið út á íslensku og ensku. Í skírteini skal koma fram með skýrum hætti að fyrirtæki fullnægi kröfum viðeigandi reglugerðar Evrópu­sambandsins, sbr. 11. gr. Vottunarstofa skal halda skrá yfir fyrirtæki sem hlotið hafa vottun. Komi til þess að aðili, annar en Umhverfis­stofnun, gegni hlutverki vottunarstofu skal viðkomandi senda upplýsingar um útgefin skírteini til Umhverfis­stofnunar fyrir undangengið almanaksár eigi síðar en 1. mars ár hvert. Umhverfis­stofnun heldur skrá yfir öll fyrirtæki sem hlotið hafa vottun. Skrár skulu varð­veittar í a.m.k. fimm ár.

Vottun sem framkvæmd hefur verið undir lögsögu annarra ríkja Evrópska efnahags­svæðis­ins vegna fyrirtækja sem annast verkefni sem getið er í 1. og 2. mgr. skal teljast jafngild vottun skv. 3. mgr. Umhverfisstofnun getur þó gert að skilyrði að viðkom­andi skili inn afriti af skírteini, ásamt þýðingum unnum af löggiltum skjalaþýðendum eða öðrum aðilum sem stjórnvöld viðurkenna. Þýðingar mega vera á ensku eða Norðurlandamáli, öðru en finnsku.

8. gr. a

Skerðing á magni vetnisflúorkolefna sem sett er á markað.

Innflutningur vetnisflúorkolefna ár hvert skal ekki vera meiri en hámarksmagnið fyrir umrætt ár, í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.

Innflytjendur skulu sjá til þess að innflutningur þeirra á vetnisflúorkolefnum ár hvert falli innan þeirra innflutningsheimilda sem þeim hefur verið úthlutað skv. 8. gr. b og/eða framseldar hafa verið til þeirra skv. 8. gr. c. Hafi innflytjandi flutt inn vetnisflúorkolefni umfram heimildir má einungis úthluta honum minnkuðum innflutningsheimildum fyrir úthlutunartímabilið eftir að umframmagnið uppgötvast.

Minnkunin skal reiknuð sem 200% af því magni sem hann flutti inn umfram úthlutaðar heimildir. Ef minnkaða magnið er meira en þær heimildir sem úthluta á viðkomandi skv. 8. gr. b fyrir úthlutunartímabilið eftir að umframmagnið uppgötvast, skal ekki úthluta honum neinum heimildum fyrir það úthlutunartímabil og einnig skal minnka úthlutaðar heimildir fyrir næstu úthlutunartímabil þar til búið er að draga frá allt magnið.

8. gr. b

Úthlutun innflutningsheimilda vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað.

Umhverfisstofnun skal fyrir 1. september ár hvert ákvarða viðmiðunargildi fyrir hvern innflytjanda sem tilkynnt hefur um, í samræmi við 4. gr., og fært sönnur á löglegan innflutning vetnis­flúor­kolefna. Viðmiðunargildin skulu reiknuð samkvæmt reglum þar um í II. viðauka og lögð til grundvallar við úthlutun innflutningsheimilda árið eftir, sbr. 4. mgr.

Innflytjendur sem ekki hafa verið reiknuð viðmiðunargildi fyrir skv. 1. mgr. geta sótt um heimild til innflutnings vetnisflúorkolefna árið eftir. Umsóknin skal vera skrifleg og skilað til Umhverfis­stofnunar fyrir 1. september árið áður en innflutningurinn á að eiga sér stað. Í umsókn­inni skal tiltaka tegundir vetnisflúorkolefna og magn hverrar þeirra sem vilji er til að flytja inn.

Innflytjendur sem reiknuð hafa verið viðmiðunargildi fyrir skv. 1. mgr. geta, í samræmi við 2. mgr., sótt um heimild til innflutnings vetnisflúorkolefna umfram þær innflutningsheimildir sem þeim eru úthlutaðar á forsendum viðmiðunargildanna.

Frá og með 2019 skal Umhverfisstofnun ár hvert úthluta til hvers innflytjanda, sem getið er um í 1. og 2. mgr., innflutningsheimildum vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað og beita við það úthlutunarfyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í III. viðauka.

Útreikningur viðmiðunargilda og úthlutun innflutningsheimilda samkvæmt þessari grein eru bundin við kennitölu þess einstaklings eða lögaðila sem við á.

8. gr. c

Framsal innflutningsheimilda.

Innflytjendur, sem úthlutað hefur verið innflutningsheimildum skv. 4. mgr. 8. gr. b, geta framselt heimildir fyrir allt magnið eða hluta þess til annars innflytjanda. Framsalið skal gert með skriflegri tilkynningu til Umhverfisstofnunar. Tilkynningin skal vera dagsett og vottuð og greina með skýrum hætti frá því hvaða magn heimilda er framselt. Innflutningur á forsendum framseldra heimilda mun teljast til reiknings viðmiðunargildis skv. 1. mgr. 8. gr. b fyrir það fyrirtæki sem heimildirnar voru framseldar til.

8. gr. d

Framleiðendur vetnisflúorkolefna.

Í ljósi þess að vetnisflúorkolefni eru ekki framleidd hér á landi lýsa ákvæði 8. gr. a, 8. gr. b og 8. gr. c einungis réttindum og skyldum innflytjenda. Ákvæði greinanna skulu þó einnig gilda um framleiðendur komi til þess að vetnisflúorkolefni verði framleidd hér á landi. Í slíku tilfelli skal lesa heimild til innflutnings sem heimild til framleiðslu.

Framleiðsla vetnisflúorkolefna er þannig aðeins heimil hér á landi að því skilyrði uppfylltu að fram­leiðandanum hafi verið úthlutað heimildum skv. 8. gr. b. Þær heimildir sem nýttar eru til fram­leiðslu er ekki hægt að nýta aftur til innflutnings.

9. gr.

Eftirlit.

Um eftirlit með reglugerð þessari fer samkvæmt 48. gr. efnalaga nr. 61/2013.

10. gr.

Viðurlög.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt XIV. kafla efnalaga nr. 61/2013.

11. gr.

Innleiðing.

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi eftirtaldar gerðir Evrópu­sambandsins með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af II. og XX. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans:

 1. Reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar flúraðar gróður­húsa­loft­tegundir, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2008. Í samræmi við 1. og 2. gr. ákvörðunarinnar gildir 6. gr. reglugerðarinnar ekki. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 6 frá 5. febrúar 2010 2010/EES/6/39 bls. 215-225.

 2. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 1494/2007 frá 17. desember 2007 um snið merkimiða og frekari kröfur um merkingar, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar vörur og búnað sem innihalda tilteknar flúraðar gróður­húsa­loft­tegundir, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2009. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi nr. 6 frá 5. febrúar 2010 2010/EES/6/55 bls. 286-287.

 3. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 1497/2007 frá 18. desember 2007 um staðlaðar kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar föst brunavarnarkerfi sem innihalda tilteknar flúraðar gróður­húsa­loft­tegundir, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2009. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 6 frá 5. febrúar 2010 2010/EES/6/56 bls. 288-289.

 4. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 1516/2007 frá 19. desember 2007 um staðlaðar kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur tilteknar flúraðar gróðurhúsa­lofttegundir, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2009. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 6 frá 5. febrúar 2010 2010/EES/6/57 bls. 290-292.

 5. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 303/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur tilteknar flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir, sbr. ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 27/2010. Framangreind reglugerð er birt í fylgiskjali I við þessa reglugerð.

 6. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 304/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar föst brunavarnarkerfi og slökkvitæki sem innihalda tilteknar flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir, sbr. ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 27/2010. Framangreind reglugerð er birt í fylgiskjali II við þessa reglugerð.

 7. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 305/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tilteknar flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir úr háspennu­rofbúnaði, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2010. Framangreind reglugerð er birt í fylgiskjali III við þessa reglugerð.

 8. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 306/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tiltekna leysa, sem í eru flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir, úr búnaði, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2010. Framan­greind reglugerð er birt í fylgiskjali IV við þessa reglugerð.

 9. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 307/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur um menntunaráætlanir og skilyrði fyrir gagnkvæmri viður­kenningu á námsvottorðum fyrir starfsfólk að því er varðar loftræstikerfi í tiltekn­um vélknúnum ökutækjum sem innihalda tilteknar flúoraðar gróðurhúsa­lofttegundir, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2010. Framan­greind reglugerð er birt í fylgiskjali V við þessa reglugerð.

 10. Reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 frá 2. apríl 2008 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2010. Framangreind reglugerð er birt í fylgiskjali VI við þessa reglu­gerð.

 11. Reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Reglugerðin er birt í fylgiskjali I við [reglugerð nr. 1279/2018]1. Þrátt fyrir 1. málsl. öðlast framangreind reglugerð gildi hér á landi með eftirfarandi breytingum:

  1. Í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) kemur textinn: „ári eftir upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn“ í stað textans: „1. janúar 2017“.

  2. Í staflið c í 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) kemur textinn: „ári eftir upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn“ í stað textans: „1. janúar 2017“.

  3. 14. gr. til 19. gr. og 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) gilda ekki hér á landi.

12. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 10 tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 8. gr. b skal Umhverfisstofnun ákvarða viðmiðunargildi í samræmi við texta sömu málsgreinar, sem notuð verða við úthlutun innflutningsheimilda fyrir 2019, fyrir 1. febrúar 2019.

Þrátt fyrir skilafrest umsókna sem getið er í 2. mgr. 8. gr. b geta fyrirtæki sótt um heimild til inn­flutnings vetnisflúorkolefna árið 2019 í samræmi við texta sömu málsgreinar til 1. mars 2019.

Síðast breytt 21. desember 2018.


I. viðauki

Útreikningur á hámarksmagni sem um getur í 8. gr. a

Hámarksmagn

Hámarksmagn sem setja má á markað af vetnisflúorkolefnum og getið er um í 8. gr. a er sem hér segir:

Þrep niðurfösunar Ár Hámarksmagn innfluttra vetnisflúorkolefna
Hlutfall af grunnlínu Kílótonn koldíoxíðjafngilda
1. þrep 2019-23 90 % 243,9
2. þrep 2024-28 60 % 162,6
3. þrep 2029-33 30 % 81,3
4. þrep 2034-35 20 % 54,2
Lokastaða 2036- 15 % 40,6

Hámarksmagnið í töflunni hér að ofan er reiknað á forsendum ákvæða Kigalibreytingarinnar við Montreal­bókunina sem hér segir:

Grunnlínan sem miðað er við nemur 271 kílótonni koldíoxíðjafngilda.

Grunnlínan er meðaltal innflutnings vetnisflúor[kol]efna2 á árunum 2011-13, reiknað í koldíoxíðjafngildum, að viðbættum 15 % af reiknuðu koldíoxíðjafngildi grunnlínu vegna innflutnings HCFC-efna.

Innflutningstölur sem lagðar eru til grundvallar varða eingöngu innflutning hreinna miðla, þ.e. ekki vetnisflúorkolefni sem var að finna í búnaði öðrum en ílátum við innflutning.

Grunnlína vegna innflutnings HCFC-efna byggist á innflutningstölum frá 1989 (innflutningur HCFC-efna árið 1989 + 2,8 % innflutnings CFC-efna sama ár). Upprunaleg forsenda grunn­línunnar var ósoneyðingarmáttur og grunnlínan því gefin í ODP tonnum. Útreikningur HCFC grunnlínu í koldíoxíðjafngildum byggist á upplýsingum frá Ósonskrifstofu UNEP um innflutning HCFC- og CFC-efna til Íslands 1989 og viðeigandi hnatthlýnunarstuðlum.


II. viðauki

Útreikningur á viðmiðunargildum sem um getur í 8. gr. b

Viðmiðunargildi fyrir innflytjendur skv. 1. mgr. 8. gr. b er reiknað samkvæmt eftirfarandi reglum:

 1. Viðmiðunargildi eru reiknuð árlega fyrir þau fyrirtæki sem staðið hafa fyrir löglegum innflutningi eitt eða fleiri af þremur undangengnum árum. Allar innflutningstölur sem lagðar eru til grundvallar útreikningum skulu vera í koldíoxíðjafngildum reiknuðum samkvæmt hnatthlýnunarmætti viðkomandi efna í samræmi við viðeigandi viðauka reglugerðar (ESB) nr. 517/2014.

 2. Viðmiðunargildi hvers innflytjanda reiknast sem hlutfall löglegs innflutnings hans á vetnisflúorkolefnum undangengin þrjú ár af heildarinnflutningi til landsins sömu ár.

  Formúla til útreiknings á viðmiðunargildi innflytjanda \(q_n\) árið \(n\) er \[q_n=\frac{x}{X}\] þar sem \(x\) er löglegur innflutningur innflytjandans undangengin þrjú ár og \(X\) er summa löglegs innflutnings allra innflytjenda sömu þrjú ár.

 3. Viðmiðunargildin, sem reiknuð eru í samræmi við framangreint, liggja til grundvallar við úthlutun innflutningsheimilda skv. III. viðauka fyrir næsta ár á eftir.


III. viðauki

Úthlutunarfyrirkomulag innflutningsheimilda sem um getur í 8. gr. b

Úthlutun innflutningsheimilda til fyrirtækja sem viðmiðunargildi hefur verið ákveðið fyrir skv. 1. mgr. 8. gr. b

1.

Hverju fyrirtæki, sem viðmiðunargildi hefur verið ákveðið fyrir, eru úthlutaðar innflutningsheimildir sem samsvara 89% af viðmiðunargildinu sem reiknað var árið á undan úthlutunarárinu margfaldað með hámarksmagni innfluttra vetnisflúorkolefna fyrir viðeigandi innflutningsár skv. I. viðauka.

Athugið að fyrirtæki sem úthlutaðar eru heimildir skv. 1. mgr. þessa liðar kann einnig að vera úthlutað heimildum skv. 2. lið

Úthlutun innflutningsheimilda til fyrirtækja sem lagt hafa fram umsókn skv. 2. mgr. 8. gr. b

2.

Úthlutun innflutningsheimilda til fyrirtækja á forsendum umsókna sem þau hafa lagt fram skv. 2. mgr. 8. gr. b er unnin í þrepum eins og lýst er hér á eftir.

2.1

1. þrep útreikningsins

Til að ákvarða magnið sem úthluta má í 1. þrepi er summa innflutningsheimilda sem er úthlutað skv. 1. lið dregin frá hámarksmagninu fyrir viðkomandi ár skv. I. viðauka.

Hvert fyrirtæki fær úthlutað innflutningsheimildum sem samsvara því magni sem óskað er eftir í umsókn þess en þó ekki meira en hlutfallslega hlutdeild, sbr. 3. mgr. þessa liðar, í því magni sem má úthluta í 1. þrepi.

Hlutfallslega hlutdeildin er reiknuð með því að deila heildarmagninu sem úthluta má í 1. þrepi með fjölda þeirra fyrirtækja sem sótt hafa um innflutningsheimild.

2.2

2. þrep útreikningsins

Til að ákvarða magnið sem úthluta má í 2. þrepi er summa innflutningsheimilda sem var úthlutað í 1. þrepi dregin frá því magni sem mátti úthluta í 1. þrepi.

Hvert fyrirtæki sem ekki hefur fengið 100% af því magni sem óskað var eftir í umsókn þess fær viðbótarúthlutun sem samsvarar mismuninum á milli þess magns sem óskað var eftir og magnsins sem það fékk í 1. þrepi. Hins vegar má úthlutað magn ekki vera meira en hlutfallsleg hlutdeild, sbr. 3. mgr. þessa liðar, í því magni sem má úthluta í 2. þrepi.

Hlutfallslega hlutdeildin er reiknuð með því að deila heildarmagninu sem úthluta má í 2. þrepi með fjölda þeirra fyrirtækja sem eiga rétt á úthlutun í 2. þrepi.

2.3

3. þrep útreikningsins

2. þrep er endurtekið þar til það magn sem úthluta má er uppurið eða búið er að uppfylla allar óskir um innflutningsheimildir sem koma fram í umsóknum.


1 Textanum innan hornklofans hefur verið breytt til að vísa með skýrum hætti í reglugerð nr. 1279/2018 í þessari samsettu reglugerð, en upprunalegur texti er „þessa reglugerð“, eins og sjá má hér.

2 Texta innan hornklofa bætt við. Leiðrétting misritunar í reglugerð.

Reglugerðir í samantekt

 1. Reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir (HTML|PDF)
 2. Reglugerð nr. 269/2012 um breytingu á reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir (HTML|PDF)
 3. Reglugerð nr. 1279/2018 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróður­húsa­loft­tegundir (HTML|PDF)

Fylgiskjöl

Hér á eftir fer listi yfir þau fylgiskjöl sem birt voru með reglugerðunum. Athugið að tengla í fylgiskjölin er einnig að finna á viðeigandi stöðum í texta samsettu reglugerðarinnar að ofan. Hægt er að skoða fylgiskjölin eins og þau birtust með hverri reglugerð fyrir sig í PDF-útgáfum reglugerðanna úr Stjórnartíðindum sem nálgast má hér að ofan.

Efnisyfirlit

Efst á síðu