Leiðsögumenn

Stofnfundur Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum var haldinn á Egilsstöðum föstudaginn 14.febrúar 2003. Alls mættu á milli 40 og 50 leiðsögumenn með hreindýraveiðum á fundinn.

Meðal helstu hlutverka félgsins er að stuðla að því að leiðsögn með hreindýraveiðum verði faglegt og sérhæft starf, að hreindýraveiðar á Íslandi verði stundaðar af fagmennsku og virðingu fyrir bráðinni og umhverfinu. Einnig er félagið málsvari félagsmanna útávið og gagnvart stjórnvöldum. Aðalhvatamaður að stofun félagsins var Skúli heitinn Magnússon, leiðsögumaður, fasanabóndi og hreindýraveiðimaður.

Stjórn Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum

  • Formaður: Jón Hávarður Jónsson
  • Varaformaður: Þórhallur Borgarsson
  • Ritari: Jónas Hafþór Jónsson
  • Gjaldkeri: Vigfús H Jónsson
  • Meðstjórnandi: Reimar S. Ásgeirsson
  • Varamenn: Guðmundur Valur Gunnarsson og Ívar Karl Hafliðason.

Starfsnefndir FLH

Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar FLH verður skipað í starfsnefndir eins og mælt er fyrir í lögum félagsins.

  • Siðanefnd
  • Fræðslunefnd
  • Laganefnd
  • Hornamælingarnefnd

 Félagsmenn í FLH eru nú skráðir 101 og er það mjög hátt hlutfall þeirra sem voru með starfsleyfi sem slíkir á síðasta veiðitímabili. Starfsemi félagsins er í föstum skorðum og heldur í sókn. Félagið gefur reglulega út fréttabréf sem sent er félagsmönnum. Félagið hefur haldið skyndihjálparnámskeiði fyrir sína félaga og einnig séð um tryggingarmál þeirra í starfi.

I. HLUTI

Nafn
Hlutverk
Félagsaðild

        1. gr.    
Nafn félagsins er “Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum” og skal
skammstöfun þess vera FLH. Aðsetur þess og varnarðing er á Austurlandi.

        2. gr.
Hlutverk félagsins skal vera, að stuðla að eftirfarandi :

Að leiðsögn með hreindýraveiðum verði faglegt og sérhæft starf.

Að hreindýraveiðar á Íslandi verði stundaðar af fagmennsku og virðingu fyrir
bráðinni og umhverfinu.

Að þjónusta leiðsögumanna við hreindýraveiðar verði eftirsótt og arðsöm
atvinnugrein.

Að vera málsvari félagsmanna útávið og gagnvart stjórnvöldum.

Að aðstoða stjórnvöld við mótun og stefnumörkun í þeim málum sem varða
hreindýraveiðar.

        3. gr.
Félagið setur félagsmönnum skyldur samkvæmt landslögum og reglum um
hreindýraveiðar eins og þær eru á hverjum tíma.

        4. gr.
Leiðsögumenn með hreindýraveiðum skulu starfa eftir lögum og siðareglum
félagsins eins og þau eru hverju sinni, þar sem virðing fyrir náttúru og
bráð er í fyrirrúmi.

        5. gr.
Félagar geta þeir einir orðið sem réttindi og starfsleyfi hafa, sem
leiðsögumenn með hreindýraveiðum. þau eru veitt af Umhverfisstofnun að
undangengnu námskeiði og að uppfylltum skilyrðum eins og þau eru á hverjum
tíma.

        6. gr.
Félagsmenn skulu greiða árgjald til félagsins og skal sú upphæð ákveðin á
aðalfundi.

Gjalddagi árgjalds er 1. janúar og greiðist þá árgjald fyrir það ár. Eindagi
er 1. febrúar.

Hafi félagsmaður ekki greitt árgjald sitt fyrir aðalfund, missir hann
atkvæðisrétt og kjörgengi á þeim fundi ásamt öðrum félagsréttindum.

Skuldi félagsmaður árgjald, skal stjórnin tilkynna honum, er þrír mánuðir er
liðnir frá gjalddaga síðasta árgjalds, að hann falli af félagaskrá, standi
hann ekki skil á gjöldum sínum innan eins mánaðar.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og miðast við áramót.

        7. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að víkja mönnum úr félaginu eftir ítrekuð brot á
lögum og siðareglum sem greind eru í 3. og 4. gr. Áður skal þess gætt að
virtur sé andmælaréttur viðkomandi.

Brottrekinn félagsmaður getur áfrýjað slíkri ákvörðun til aðalfundar.

II. HLUTI

Aðalfundur
Félagsfundir

        8. gr.
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.

Aðalfund skal halda í febrúar ár hvert.

Aðalfund skal boða með a.m.k. 10 daga fyrirvara, bréflega, með tölvupósti
eða með auglýsingu í a.m.k. einu dagblaði.
(Samkvæmt tillögu sem samþykkt var samhljóða á aðalfundi FLH 2010 var fyrirvara á fundarboði aðalfundar breytt úr a.m.k. 4 vikum í a.m.k 10 daga.)

Á aðalfundi ræður afl atkvæða.

        9. gr.
Á aðalfundi skal stjórn félagsins gefa skýrslu um starfsemi félagsins á
liðnu starfsári og skulu reikningar félagsins hafa legið frammi, áritaðir af
skoðunarmönnum og aðgengilegir félagsmönnum til athugunar á þeim stað sem
stjórnin ákveður í tvær vikur fyrir aðalfund.

Bókhald og reikningar félagsins skulu skoðaðir af löggiltum endurskoðanda
áður en stjórn leggur þá fyrir skoðunarmenn sem kjörnir eru á aðalfundi.

        10. gr.
Þessi eru störf aðalfundar:
1. Setning fundar.
2. Kosning fundarstjóra.
3. Kosning fundarritara.
4. Skýrsla stjórnar.
5. Starfsnefndir gera grein fyrir störfum sínum.
6. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
7. Lagabreytingar.
8. Kosning stjórnar sbr. 12. gr.
9. Kosning tveggja skoðunarmanna og eins til vara.
10. Ákvörðun árgjalds.
11. Önnur mál.
12. Fundargerð lesin og borin undir atkvæði.
13. Fundarslit.

        11.gr.
Til almennra félagsfunda skal boðað þegar sérstök þörf þykir að dómi
meirihluta stjórnar eða helmingur félagsmanna óska þess skriflega og
tilgreina fundarefni.

Stjórn skal halda félagsfund ekki síðar en 15. dögum frá því að henni barst
um það beiðni skv. 2. mgr. 12. gr.

Almennan félagsfund skal boða með a.m.k. viku fyrirvara.

Fundir teljast löglegir ef til þeirra er boðað með löglegum hætti.

III. HLUTI

Stjórn
Starfsnefndir

        12. gr.
Stjórn félagsins skipa fimm menn sem kosnir eru á aðalfundi til tveggja ára
í senn; formaður og varaformaður kosnir sérstaklega til þeirra embætta. Auk
þeirra ðrír meðstjórnendur.

Í varastjórn skal kjósa tvo menn.

Stjórn skiptir með sér verkum að öðru leyti en fram kemur í 1. málsgrein 12.
greinar.

Verksvið stjórnarmanna skulu m.a. vera eftirfarandi:

Formaður: Er ábyrgur fyrir daglegum rekstri félagsins.

Staðgengill hans er varaformaður. Formaður boðar stjórnarfundi og stýrir
þeim. Hann einn fer með prókúru félagsins.

Gjaldkeri : Er ábyrgur fyrir að regla sé á bókhaldi félagsins.

Staðgengill hans er annar meðstjórnenda samkvæmt ákvörðun stjórnar.

Ritari : Er ábyrgur fyrir að efni funda sem haldnir eru á vegum
félagsins sé skilmerkilega skráð í fundargerðaform, þannig að til verði
heimild um sögu og ákvarðanir félagsins.

Staðgengill hans er annar meðstjórnenda samkvæmt ákvörðun
stjórnar.

Hver maður í stjórn og varastjórn skal kosinn til tveggja ára. Formaður,
ritari og meðstjórnandi auk annars varamanns annað árið, en gjaldkeri,
varaformaður og einn varamaður hitt árið.

Stjórnin hefur á hendi allan rekstur félagsins á milli aðalfunda.

Á stjórnarfundi gildir vægi atkvæða. Falli atkvæði jafnt, ræður atkvæði
formanns.

Til þess að stjórnarfundur sé löglegur, þarf meirihluti stjórnar að vera á
fundi.

        13. gr.
Ekki síðar en fjórum vikum eftir aðalfund skal stjórn hafa sent út til
félagsmanna fundargerð aðalfundar auk áætlunar um starfsemi félagsins fyrir
komandi starfsár og hafa lokið skipan mála í nefndir og til annarra þeirra
verkefna sem henni eru falin á aðalfundi. Í áætlun skal koma fram stefna og
markmið stjórnar ásamt rekstraráætlun til næsta aðalfundar.

        14. gr.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

        15. gr.
Innan félagsins skulu vera eftirtaldar starfsnefndir sem stjórn skipar til
eins árs og skulu í hverri sitja þrír menn. Verkefni þeirra eru eftirtalin :

a) Siðanefnd; semji og endurskoði siðareglur félagsins og fjalli ásamt
stjórn, um brot á þeim.

b) Fræðslunefnd; semji og taki þátt í mótun námsefnis og leiðbeininga
fyrir núverandi og væntanlega félagsmenn. Sjái um og skipuleggi
námskeiðahald á vegum félagsins.

c) Laganefnd; starfi að endurskoðun laga félagsins og samningu reglna þess
í takt við landslög og reglugerðir á hverjum tíma, hafi nána samvinnu við
fræðslunefnd vegna útgáfu og upplýsingaveitu til félagsmanna um
reglugerðabreytingar.

Auk þess getur stjórn sett á laggir starfsnefndir ár hvert og falið þeim
sérverkefni eftir eðli mála.

Nefndir skulu starfa milli aðalfunda.

Nefndir bera ábyrgð gagnvart stjórn og skulu gera grein fyrir störfum sínum
á aðalfundi.

        16. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að veita viðurkenningar fyrir störf í þágu
félagsins.

Um viðurkenningar og heiðursfélaga skal setja reglur sem samþykkja skal á
aðalfundi.

IV. HLUTI

Lagabreytingar

        17.gr.
Tillögur til lagabreytinga skal afhenda stjórn félagsins með skriflegum
hætti fyrir 1. desember. þær tillögur skulu kynntar í aðalfundarboði.

Lögum félagsins verður aðeins breytt með samþykki 2/3 greiddra atkvæða á
aðalfundi.

V. HLUTI

Ýmislegt

        18. gr.
Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af eignum félagsins, þótt hann hverfi
úr félaginu eða félaginu verði slitið.

Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en
árgjaldi sínu.

        19.gr.
Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og þá með samþykki 2/3
félagsmanna.

Fundur sá sem samþykkir félagsslit með lögmætum hætti, kveður á um hvernig
ráðstafa skuli eignum félagsins og skuldum.

        20.gr.
Lög þessi öðlast gildi við samþykkt þeirra á stofnfundi félagsins á
Egilsstöðum 14. febrúar 2003 .

Ákvæði til bráðabirgða sem falla niður að loknu fyrsta starfsári :

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 12. gr. skal á stofnfundi kjósa varaformann,
meðstjórnanda og varamann til eins árs.

2. Á fyrsta aðalfundi eftir stofnfund skal stjórn leggja fram drög að
siðareglum félagsins og skal siðanefnd hafa það hlutverk á fyrsta starfsári
að semja þau.

Siðareglur leiðsögumanna

        1. gr.
Leiðsögumaður gætir þess að lög og reglur um hreindýraveiðar séu í heiðri hafðar.
Fari viðskiptavinur eða umboðsaðili hans fram á athæfi sem ekki samrýmist lögum
eða reglugerðum ber honum að hafna því og tilkynna það jafnframt til starfsmanns 
Umhverfisstofnunar.
 

        2. gr.
Leiðsögumaður skal yfirfara tilskilin leyfi viðskiptavinar til hreindýraveiða.
Verði samkomulag um að leiðsögumaður afsali sér viðskiptavini til annars
leiðsögumanns skal það tilkynnt eins fljótt og auðið er til starfsmanns Umhverfisstofnunar.


        3. gr.
Leiðsögumaður gætir þess að meðferð skotvopna sé örugg og lögleg.
Hann sér til þess, að vopn séu ekki flutt hlaðin.
Að ekki sé hlaðið fyrr en í skotfæri er komið.
Að vopn og vímuefni eiga enga samleið.
Að ekki sé skotið á dýr nema með hreint og öruggt baksvið. 

        4. gr.
Leiðsögumaður beitir ekki veiðiaðferðum sem valdið geta bráðinni óþarfa
kvölum.
Hann leyfir ekki að hreindýr sé skotið nema hann telji yfirgnæfandi líkur á
því að það falli við fyrsta skot. Særist dýr gerir hann allt sem í hans
valdi stendur til að fella það fljótt og örugglega. 

        5. gr.
Leiðsögumaður sýnir öðrum leiðsögumönnum og viðskiptavinum þeirra háttvísi.
Hann er fús að veita upplýsingar um veiðarnar sem geta orðið öðrum að gagni.
Hann hefur samráð við þá um nýtingu veiðisvæðisins.
Séu fleiri en einn hópur veiðimanna um sömu hjörð hafa þeir forgang sem
fyrstir komu að. Sé vafamál um hver hafi forgang í hjörð komast leiðsögumenn
að samkomulagi um tilhögun veiðanna. 

        6. gr.
Leiðsögumaður skal tilkynna sig til starfsmanns UST á og af veiðum ásamt
árangri veiðanna. Einnig ber honum að tilkynna um óhöpp svo sem slysaskot
eða annað það sem úrskeiðis kann að fara í veiðiferð. 

        7. gr.
Leiðsögumanni ber að gæta þess að meðferð og nýting bráðar sé eins góð og
kostur er hverju sinni. Hann gætir þess að bráð sé flutt þannig að öðrum sé
ekki til ama. 

        8. gr.
Leiðsögumaður gætir þess að farið sé að lögum og reglum um akstur í 
óbyggðum. 
Hann gætir þess að ekki séu skildar eftir umbúðir og annað rusl í 
náttúrunni.


        9. gr.
Leiðsögumanni ber að halda sér í góðri líkamlegri þjálfun. Hann æfa skotfimi
og kynna sér vel riffilskot ásamt eiginleikum mismunandi kúlna.
Hann leiðbeinir viðskiptavini sínum um val á heppilegum löglegum skotfærum
við hreindýraveiðar. 

        10. gr.
Leiðsögumaður sér til þess að veiðikort séu rétt og skilmerkilega útfyllt að
lokinni veiðiferð, og að þar séu gefnar þær upplýsingar sem beðið er um.

Nafn Email Sími Farsími Réttindi á svæði
Svæði helst
Sveitarfélag
Aðalsteinn Guðmundsson allibroa@simnet.is 4758875 8988384 1 til 9
603 Akureyri
Aðalsteinn Hákonarson adalsteinn@jotunn.is 4712929 7662929 1, 2, 6, 7
700 Egilsstaðir
Albert Jensson albertjensson@simnet.is 4788107 8934013 1 til 9 2, 3, 5, 6, 7, 8 765 Djúpivogur
Aðalsteinn Jónsson allij@centrum.is 4711085 8951085 8523812 1 og 2
701 Egilsstaðir
Agnar Eiríksson annagun@simnet.is 4711818 8602118 1, 2 og 6
701 Egilsstaðir
Andrés Elísson rafesk@simnet.is 4761810 8928657 1, 2 og 5
765 Djúpivogur
Arnar Þór Sævarsson arnar.saevarsson@vel.is 4524447 8997897 1, 2 og 6
540 Blönduósi
Árni Björn Guðmundarson arnibgud@yahoo.com 5574140 8956738 1 til 9 2, 5, 6 og 7 760 Breiðdalsvík
Árni Valdimarsson arnivald949@gmail.com 4627455 8989889 1 til 9
603 Akureyri
Ástvaldur Anton Erlingsson  ast@1001nott.is   8537707  1 til 9    700 Egilsstaðir
Benedikt Arnórsson hofteig@simnet.is 4711054 8612354 1 og 2
701 Egilsstaðir
Benedikt Ólason yting@simnet.is 4712367 8933360 1 og 2
700 Egilsstaðir
Bergur Jónsson bergurjonsson@gangmyllan.is 8554417 8954417 1 til 9
701 Egilsstaðir
Bjarni Bergþórsson hjhlid@emax.is 4711817 8957417 1, 2, og 6
700 Egilsstaðir
Björgvin Már Hansson bogus@simnet.is 4751406 8980039 1 til 9 2, 3, 5, 6 og 7 750 Fáskrúðsfjörður
Björn Ingvarsson bjoing@rarik.is 4711562 8940691 1 til 9 2, 3, 4, 6, og 7 700 Egilsstaðir
Björn Leví Birgisson bb@islandia.is
8943095 1 til 9
270 Mosfellsbæ
Brynjar Gunnlaugsson brynjar@72.is 5679202 8919200 1 til 9 2, 7, og 9 112 Reykjavík
Dagbjartur Jónsson ullartangi@simnet.is 4713026 8562518 1 til 5
701 Egilsstaðir
Egill Þór Ragnarsson egill@style.is
8975551 1 til 4
201 Kópavogur
Eiður Gísli Guðmundsson eidurgisli@gmail.com 4312628 8695233 1 til 9 2, 3, 6, 7 og 8 765 Djúpivogur
Einar Axelsson einaraax@simnet.is 4711981 8938089 1, 2, 3 og 6
701 Egilsstaðir
Einar Eiríksson eurri@simnet.is 4711927 8662654 1 og 2
701 Egilsstaðir
Einar Hjörleifur Ólafsson hjoli@simnet.is 4871327
2
700 Egilsstaðir
Einar Kr. Haraldsson einarh@fastrik.is 5533156 8609955 1 til 9
108 Reykjavík
Elís Frosti Magnússon magnusson.frosti@gmail.comom 4751388 8657332 5, 6, og 7
750 Fáskrúðsfjörður
Emil Björnsson emilbb51@simnet.is, emil@simey.is 4711533 8941838 7883833 1 til 9 1, 2 og 6 700 Egilsstaðir
Emil Kárason emil.karason@gmail.com 5612360 8978238 1, 2 og 7 1, 2 og 7 210 Garðabæ
Eyjólfur Óli Jónsson eyjolfuroli@gmail.com
8223773 1, 2, 3 og 6
840 Laugarvatn
Friðrik Ingi Friðriksson ingi@aflvelar.is
7712000 1 til 9
210 Garðabæ
Friðrik Steinsson hafranes@simnet.is 4751318 8449918 1 til 9 1 til 9 750 Fáskrúðsfirði
Grétar Karlsson gretaruk@simnet.is 4712393 8924882 1 til 9 1, 2, 3 og 6 700 Egilsstaðir
Guðmundur Kristinsson tvotta@simnet.is 4788199 8941889 8541889 7 og 8
765 Djúpivogur
Guðmundur Pétursson annajona@fljotsdalur.is 4711839 8921839 1 til 9
701 Egilsstaðir
Guðmundur V. Gunnarsson lindarbrekka@simnet.is 4788973 8958973 6, 7 og 8
765 Djúpivogur
Gunnar Bragi Þorsteinsson orsteinssongunnar@yahoo.com
   7722548 7,8, og 9   780 Hornafjörður
Hafliði Hjarðar
 timburmenn@simnet.is   8934970  1 til 9    701 Egilsstaðir
Haraldur Árnason mulavegur57@simnet.is 4721116 8927314 1 til 9
710 Seyðisfjörður
Helgi Jensson helgi.jensson@gmail.com 4712427 8624807 1 til 9 2, 6, 7 og 8 700 Egilsstaðir
Henning Þór Aðalmundsson  hreindyr@gmail.com 4644450

8630882

1 til 9   640 Húsavík
Hjalti Þ. Björnsson hjalti@saa.is
8247620 1, 2, 7 og 8
200 Kópavogur
Hreimur H. Garðarsson hreimur@gmail.com
8614982 1, 2, 3 og 6
200 Kópavogur
Ingólfur Birgir Bragason ingo@arangur.is
8980610 2, 4 og 5
740 Neskaupsstaður
Ívar Karl Hafliðason ivar_karl@internet.is
8224970 1 til 7 1 til 7 700 Egilsstaðir
Jakob Helgi Hallgrímsson jakob@vhe.is 4711149 8662226 1 til 9 1, 2 og 3 700 Egilsstaðir
Jakob Karlsson nordanjokla@simnet.is 4711665 8642682 1 til 9 1, 2 og 3 700 Egilsstaðir
Jón Hávarður Jónsson selas10@simnet.is 4711050 8674390 1 til 9
700 Egilsstaðir
Jón Sigmar Sigmarsson desjarmyri@simnet.is 4729905 8236000 3
720 Borgarfjörður Eystri
Jón Magnús Eyþórsson hreindyr@fossardalur.is 5878971 8437722 1 til 9 6, 7 og 8 765 Djúpivogur
Jón Egill Sveinsson jonegill2@simnet.is 4712071 8422829 1 til 9
700 Egillstaðir
Jónas Bjarki Björnsson jonasbjarki@simnet.is 5651814 8930101 1 til 9 2, 3, 6 og 7 760 Breiðdalsvík
Jónas Hafþór Jónsson jonas.h@simnet.is
8664994 1, 2, 3, 4 og 6 1, 2, 3, 4 og 6 701 Egilsstaðir
Júlíus Geir Gunnlaugsson julligull69@gmail.com
8964511 1 til 9 1 til 9 104 Reykjavík
Kolbeinn Ingi Arason kingarason@gmail.com 5671386 8964077 1 til 5 1 til 5 111 Reyjavík
Kristján Vídalín kv@simnet.is 5666564 8928765 1 til 9 7 270 Mosfellsbæ
Magnús Karlsson hallibj@emax.is 4711822 8621822 8551822 1, 2, 6 og 7
701 Egilsstaðir
Óðinn Logi Þórisson odinnlogi@gmail.com 4750540 8474130 1 til 9 1, 2, 5, 6 og 7 750 Fáskrúðsfjörður
Ólafur Gauti Sigurðsson gautisig@simnet.is 4712485 8451412 1 og 2 1 og 2 700 Egilsstaðir
Ólafur Gunnar Guðnason olihugga@simnet.is 4771366 8475626 8551366 1 til 9
740 Neskaupsstaður
Ólafur Örn Pétursson skalanes@skalanes.com
7797008
1 til 9 1, 3 og 4 710 Seyðisfjörður
Ómar Ásgeirsson omar@marholding.is 4268687 4267950 8932602 8532602 1 til 9
240 Grindavík
Óskar Vignir Bjarnason bolholt@centrum.is 4711609 8923783 1, 2 og 3
701 Egilsstaðir
Óttar Sigurðsson ottarsig@internet.is
8950069 1 til 9 1, 2 3, 4, 6 og 7 200 Kópavogur
Páll Leifsson gikkur@vortex.is 4761141 8541169 1 til 9
735 Eskifjörður
Pétur Valdimar Jónsson
 51teigur@gmail.com   7812460  1 og 2    690 Vopnafjörður
Ragnar Arnarsson rar@simnet.is 5645043 8995043 1 til 9 1, 2 og 6 108 Reykjavík
Ragnar Eiðsson bragdavellir@simnet.is 4788956 8938956 2, 5, 6, 7 og 8
765 Djúpivogur
Reimar Steinar Ásgeirsson reimara@simnet.is 4268868 8918878 1 til 9
S. Rúnar Ásgeirsson runarasg@gmail.com 4756781 8926681 1 til 9 2, 6 og 7 760 Breiðdalsvík
Sigfús H. Á. Jóhannsson hubertus@simnet.is 4524677 8447579 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 9
750 Fáskrúðsfjörður
Sigurður Aðalsteinsson sa1070@simnet.is 4771070 8991070 1 til 9 1, 2, 6, og 7 701 Egilsstaðir
Sigurður G. Einarsson sge1@simnet.is
8952201 2,3, 5, 6 og 7 6 750 Fáskrúðsfjörður
Sigurður Guðjónsson sigborg@simnet.is 4781028 8942935 7, 8 og 9 7, 8 og 9 781 Hornafjörður
Sigurður Ólafsson sambo@simnet.is 4712788 8642788 8545087 1 og 2
701 Egilsstaðir
Sigurður T. Valgeirsson stv@centrum.is
8966553 1, 2 og 6
108 Reykjavík
Sigurgeir Jóhannsson geirijo@simnet.is 4761524 8673219 1 til 6 1, 2, 3, 4 og 5 735 Eskifjörður
Sigvaldi Hafsteinn Jónsson sigvaldih@visir.is 5654221 8968151 1 til 9 7 220 Hafnarfjörður
Skúli H. Benediktsson skuliben@simnet.is 4788930 8919440 1 til 9
765 Djúpivogur
Snæbjörn Ólason hauksstadir@simnet.is 4711051 8232565 1 til 9
701 Egilsstaðir
Stefán Arnar Þórisson jb@islandia.is
8935990 1 til 9
270 Mosfellsbær
Stefán B. Magnússon stebbimagn@gmail.com 4751272 8689851 8684947 5, 6 og 7 5, 6 og 7 750 Fáskrúðsfjörður
Stefán G. Stefánsson stefangeirstefansson@gmail.comil.com 5651618 8921618 8959777 1 til 9 1 og 2 220 Hafnarfjörður
Stefán Gunnarsson hrafnhkr@simnet.is 4788205 8963205 2 til 9 7 og 8 765 Djúpivogur
Stefán Helgi Helgason setberg1@gmail.com
8598109
  8 og 9    781 Höfn
Stefán Kristmannsson stebbikriss@simnet.is 4711552 8473139 1 til 5 3, 4 og 5 700 Egilsstaðir
Steinar Grétarsson steinar2105@hotmail.com 8951294 1 til 9
750 Fáskrúðsfjörður
Sæmundur Guðmundsson gislastadir@emax.is 4711740 8541202 1, 2, 4 og 5
701 Egilsstaðir
Sævar Guðjónsson mjoeyri@mjoeyri.is
4771247 8552575 6986980 1 til 9
735 Eskifjörður
Valur Þór Valtýsson veidimenn@simnet.is 4741416 7738465 8479424 5, 6 og 7
730 Reyðarfjörður
Vigfús Hjörtur Jónsson haafell2@simnet.is 4711072 8606828 1 til 9
700 Egilsstaðir
Vignir Jón Jónasson vignirjj@simnet.is 5644430 8985161 8520617 1 til 6
220 Kópavogur
Þorri Guðmundarson gretabo@simnet.is 4751138 8615538 1 til 9 6 og 7 750 Fáskrúðsfjörður
Þorri Magnússon thorri@lvf.is 4751523 8939008 1 til 9 2, 5, 6 og 7 750 Fáskrúðsfjörður
Þorsteinn Aðalsteinsson steini5356@gmail.com
8922242 1 til 7 4 og 5 730 Reyðarfjörður
Þorsteinn Bjarnason steini.b@centrum.is 4751270 8951871 6
750 Fáskrúðsfjörður
Þorsteinn Jóhannsson audolfur@simnet.is 4524757 8640238 2
541 Blönduós
Þorvaldur Ágústsson sagahestar@internet.is 4874138 6948861 1 til 9
860 Hvollsvöllur
Þórhallur Borgarsson sibbaosk@simnet.is 4711124 8979024 1 til 9 1, 2, 3 og 6 700 Egilsstaðir
Þórir Schiöth jaxlinn@jaxlinn.is 4712282 8632282 1 til 9 1 til 9 220 Hafnarfjörður
Örn Þorsteinsson torsteinsson@gmail.com
8697523 1 til 9 3, 4, 5, 6 og 7 750 Fáskrúðsfjörður
Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira